3.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet

Kirjoittajat: Mikko Lausmaa, Maija Paukkunen, Pauliina Mattila-Holappa, Nina Nevala, Pirjo Juvonen-Posti, Kimmo Tarvainen, Lisbeth Forsman-Grönholm, Eija Mäenpää-Moilanen, Kirsi Unkila,  Marika Heiskanen, Katriina Hyvönen, Anja Tanttu.

Viittausohje

Lausmaa M, Paukkunen M, Mattila-Holappa P, Nevala N, Juvonen-Posti P, Tarvainen K, Forsman-Grönholm L, Mäenpää-Moilanen E, Unkila K, Heiskanen M, Hyvönen K, Tanttu A.  Tue varhain.  Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu 2022.

Johdanto

Tässä osiossa tarkastellaan varhaista työkyvyn tukemista työntekijöiden, esihenkilöiden ja työterveyshuollon yhteistoimintana. Työkyvyn varhainen tukeminen koostuu ensisijaisesti työpaikkojen omista toimista työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Varhainen tuki onkin ehkäisevää toimintaa, jolla edistetään kaikkien työntekijöiden työkykyä ja työssä pysymistä. Varhaisessa tuessa otetaan huomioon työyhteisön, esihenkilön ja työntekijän näkökulmat.

Työpaikan toimivat käytännöt ovat olennaisia työhön kytkeytyvän kuntoutuksen onnistumiselle, sillä ne mahdollistavat työntekijän hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn tukemisen. Käytäntöjen vaikutusta kuvataan kuviossa 10. Työkyvyn tuen tarve pitää osata tunnistaa, jotta työntekijän työkykyä ja työssä jatkamista sekä työyhteisön toimintaa pystytään tukemaan mahdollisimman varhain. Yksilöllisiä työkyvyn tukemisen ratkaisuja käsitellään tarkemmin tietopaketin muissa osioissa. 

Varhain työssä tukemiseen vaikuttavat toimintakulttuuri, osaaminen ja sen tukeminen, työyhteisö ja työntekijä, mielekäs ja tuottava työ sekä vuorovaikutus. Kaikki nämä toimivat yhdessä työympäristössä, jossa vaikuttavat myös arvot ja asenteet. Tavoitteena on parempi työkyky ja työhyvinvointi.
Kuvio 10. Työntekijän työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen työpaikalla.

Käsitteitä 

Työkyky 

Työkyky on laaja käsite, joka muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:     

  • työssä tarvittavista yleisistä ja erityisistä taidoista ja osaamisesta.    
  • riittävästä terveydestä, jotta työssä tarvittavat taidot ja osaaminen voivat olla työssä käytössä.   
  • kyvystä selviytyä tehtävistä, joita henkilö työssään tai ammatissaan tekee; työn tavoitteiden ja työtehtävien tulisi olla henkilölle mielekkäitä 
  • yksilöä tukevasta fyysisestä, psykososiaalisesta ja organisatorisesta ympäristöstä.  

Varhainen työkyvyn tuki 

Tämän käsitteen voi määritellä monin eri tavoin. Tässä yhteydessä työkyvyn varhainen tuki tarkoittaa toimenpiteitä, joilla edistetään henkilön työkykyä ja ehkäistään työkyvyn heikkenemistä. 

Työterveysyhteistyö 

Työterveysyhteistyö on työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. 

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

3. Tue varhain
3.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet3.2 Osaamisen vahvistaminen3.3 Työkykyasioiden havainnointi ja esiin nostaminen3.4 Työkyvyn tukeminen työpaikalla 3.5 Tuki- ja liikuntaelinvaivat ja mielenterveys3.6 Työterveyshuollon rooli ja mahdollisuudet työkyvyn tukemisessa3.7 Sosiaali- ja terveysalan järjestöt työkyvyn tukijoina 3.8 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet