5.4 Toimintamallin räätälöinti omalle työpaikalle

Työn muokkauksen toimintamalli voidaan räätälöidä kunkin työpaikan omaksi toimintamalliksi. Työn muokkauksen toimintamalli on mahdollista räätälöidä kunkin työpaikan omaksi toimintamalliksi. Siinä voidaan käyttää apuna uutta ”Työn muokkauksen toimintamalli” -opasta. Se on tarkoitettu työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. Työpaikan oma toimintamalli kannattaa räätälöidä yhdessä työnantajan, työntekijöiden, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. 

Työpaikan omaan toimintamalliin on hyvä kirjata: 

 • työn muokkaukseen osallistuvat henkilöt sekä heidän roolinsa ja vastuunsa
 • tilanteet, joissa työtä muokataan
 • viestinnän sisältö ja vastuut työpaikalla 
 • työn muokkauksen mahdollisuudet eri työtehtävissä
 • ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen
 • seuranta ja arviointi sekä käytettävät mittarit
 • tietojen kirjaaminen
 • työterveyshuollon osallistuminen työn muokkaukseen. 

Työn muokkauksen toimintamallin toimivuutta ja muokkausprosessien sujuvuutta voidaan arvioida myös silloin, kun työpaikalle laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.    

Työn muokkauksen ratkaisut on tärkeä kirjata sekä työpaikan henkilöstöpalvelujen tietokantaan että työterveyshuollon järjestelmiin. Näin työpaikan omaa toimintamallia voidaan jatkuvasti täydentää ja pitää ajan tasalla.    

Toimintamallin käyttöönoton suunnittelussa on mahdollista hyödyntää työn muokkauksen suunnittelulomaketta, joka löytyy alta ja lisäksi Tietopaketin osiosta 1.

Käyttöönoton suunnittelussa voi hyödyntää myös tässä osiossa aiemmin esiteltyä videota sekä alla olevaa opasta.  

Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. 

Työn muokkauksen suunnittelulomake (PDF) 

Tapausesimerkki: Työn muokkauksen toimintamalli Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa tarve työn muokkauksen mallin kehittämiselle nousi halusta tukea työssä jatkamista tai työhön paluuta esimerkiksi työntekijän sairauden, perhevapaan tai jonkin henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Aluksi perustettiin eri edustajia sisältävä ryhmä (johto, keskijohto, lähiesihenkilöt sekä työsuojelu). Ryhmä kokosi listan syistä, joiden vuoksi työn muokkaus voisi olla tarpeellista. Seuraavaksi selvitettiin, mitä toimenpiteitä työpaikalla oli käytössä ja mitä muita mahdollisuuksia työn muokkauksessa voitaisiin käyttää.

Työpaikalla tunnistettiin seuraavat kokonaisuudet:

 1. työaikoihin liittyvät järjestelyt, kuten työajan lyhentäminen tai työpäivien vähentäminen
 2. työtehtävien rajaaminen ja uusien tehtävien organisointi
 3. työkokeilu muokatussa työssä
 4. työn apuvälineet
 5. työympäristön esteettömyys
 6. toisen henkilön antama apu.

Näiden tunnistamisen jälkeen mietittiin, mitä asioita pitää huomioida työntekijän, työyhteisön ja työprosessien kannalta kussakin kokonaisuudessa.

Tämän jälkeen sovittiin työn muokkaukseen osallistuvien henkilöiden vastuista ja rooleista. Esihenkilö toimi vastuuhenkilönä ja vastasi käytännön järjestelyistä. Hänen apunaan toimivat työterveyshuolto, henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työn muokkauksesta tehtiin kirjallinen sopimus, johon kirjattiin mm. se, onko muokkauksen tarve tilapäinen vai pysyvä, ja milloin ja miten tilannetta seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin perusteella työn muokkausratkaisuihin päätettiin tehdä tarvittaessa muutoksia. 

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

5. Muokkaa työtä
5.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet5.2 Työn muokkaus5.3 Työn muokkauksen toimintamalli5.4 Toimintamallin räätälöinti omalle työpaikalle5.5 Lainsäädäntöä5.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet