5.5 Lainsäädäntöä

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15. §. Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantamisesta todetaan, että työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä suoriutumiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuus on arvioitava tapauskohtaisesti arvioitava. 

Työturvallisuuslaki 738/2002, 12. §. Työympäristön suunnittelu. Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunniteltaessa on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä.  1.6.2023 voimaan astuneilla työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työskentelytilaan liittyvät järjestelyt tai työajan tai työmäärän mukauttaminen.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12. §. Työterveyshuollon sisältö. Pykälässä mainitaan, että työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen.

Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005, 8§. Kansaneläkelaitoksen on järjestettävä ja korvattava ammatillisena kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet vakuutetulle, joka sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi ei suoriudu opiskelusta tai työstä ilman niitä taikka jonka suoriutuminen ilman niitä olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

5. Muokkaa työtä
5.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet5.2 Työn muokkaus5.3 Työn muokkauksen toimintamalli5.4 Toimintamallin räätälöinti omalle työpaikalle5.5 Lainsäädäntöä5.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet