2.2 Osaamisen kehittäminen

Työntekijän osaaminen tarkoittaa hänen kykyään suoriutua työtehtävistään, ratkaista ongelmia, kehittää työtään ja työskennellä verkostoissa. Osaaminen rakentuu työntekijän tiedoista, taidoista, asenteista ja kokemuksista.

Organisaation osaaminen muodostuu sen kulttuurista, prosesseista, järjestelmistä ja käytännöistä. Niiden avulla yksilöiden osaaminen muutetaan organisaation osaamiseksi.

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat osa sen työkyvyn edistämistä. Osaava ja ammattitaitoinen työntekijä ylläpitää sekä omaa että työyhteisönsä työkykyä ja työhyvinvointia. Myös työpaikan yhteistoimintalaki edellyttää ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, edistämistä ja säännöllistä tarkastelua. Vaikka osaamisen kehittäminen on yksilöllistä, se vaatii hyvää vuorovaikutusta työpaikalla.

Avoin vuorovaikutus työssä ja työyhteisössä on perusta osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. Työpaikoilla kannattaa myös ennakoida tulevia osaamistarpeita. Osaamista voidaan täydentää koulutuksilla (Taulukko 1). Yhdenvertaisuuden periaatetta on noudatettava koulutuksiin pääsyssä, kustannusten korvaamisessa ja ajankäytössä.

Taulukko 1. Osaamisen kehittämisen keinoja työpaikoilla.
Osaamisen kehittäminen työpaikan arjessa Rekrytointi, perehdyttäminen, työnopastus
Parityöskentely, moniammatillinen tiimityö
Työkierto ja työssä oppiminen uuden tehtävän haltuunotossa
Kehityskeskustelut, arvio koulutus- ja osaamistarpeista
Urasuunnittelu
Mentorointi, valmennus
Työssä oppiminen, osaamisen jakaminen
Työpaikan yhteiset tilaisuudet
Työpaikan sisäiset koulutukset, tapahtumat ja toimenpiteet   Työpaikkakohtaiset koulutus- ja kehittämisohjelmat
Osallistuminen tutkimus-kehittämishankkeisiin
Vierailukäynnit, opintomatkat  
Messut, seminaarit ja konferenssit
Työnohjaus
Itsenäinen työskentely ja osaamisen kehittäminen työpaikan ulkopuolella Ammattikirjallisuuden seuraaminen
Verkkokurssit, avoimet verkkokurssit (MOOC), webinaarit ja podcastit
Ammattialakohtaiset kurssit
Tutkintokoulutukset, osatutkinnot
Ammatillinen täydennyskoulutus, oppisopimuskoulutus, erikoistumiskoulutus
Konsultointi

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

2. Edistä työkykyä
2.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet2.2 Osaamisen kehittäminen2.3 Työpaikan kulttuurin kehittäminen2.4 Terveelliset elintavat edistävät työkykyä2.5 Ergonomia 2.6 Työn suunnittelu2.7 Työturvallisuus, työtapaturmien ehkäisyLue lisää ja lähteet