1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 

Työkyvyn tuen toimintamalli kokoaa yhteen työpaikalla sovitut käytännöt. Sen avulla työntekijät saavat tietoa, miten työpaikalla tuetaan työkykyä ja mitkä ovat kunkin toimijan tehtävät ja vastuut. Toimintamalli auttaa myös ymmärtämään, että työpaikalla toimitaan työkykyä tuettaessa tasapuolisesti. Työpaikan johtoa ja esihenkilöitä toimintamalli auttaa ennakoimaan tulevia tilanteita ja toimimaan niissä johdonmukaisesti.

Työkyvyn tukemisen malli 

Työkyvyn tukemisen malliin kuuluvat

  • varhainen tuki
  • korvaava työ
  • työkyvyn tuki sairauspoissaolon pitkittyessä
  • työhön paluun tuki pitkän poissaolon jälkeen
  • työn muokkaus.

Näitä käsitellään tarkemmin osioissa 3.4 Työkyvyn tukeminen työpaikalla ja 5. Muokkaa työtä.

Suurilla työpaikoilla kannattaa laatia työkyvyn tukemisen malli, johon kootaan kaikki edellä mainitut, ja kirjataan niihin liittyvät käytännöt, tehtävät ja vastuut.   

Pienillä työpaikoilla voi riittää, että sovitaan ja kirjataan ylös, kuka tai ketkä vastaavat työkyvyn tuen eri tehtävistä, ja viestitään näistä kaikille työntekijöille.

Työkyvyn tukemisen suunnitelmat

Työkyvyn tukemisen perustana ovat mallin lisäksi työpaikalla laaditut koko työpaikkaa koskevat suunnitelmat.

  • Jokaisella työnantajalla tulee työturvallisuuslain mukaan olla työsuojelun toimintaohjelma. Siinä esitetään työpaikan tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.
  • Päihdeohjelman laatimisesta säädetään työturvallisuuslaissa. Se on asiakirja, jossa kuvataan ehkäisevän päihdetyön ja hoitoonohjauksen tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot.
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta säädetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla voidaan edistää työyhteisön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa henkilöstön työhyvinvointia, työpaikan tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa.
  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työpaikan ja työterveyshuollon edustajien yhteistyönä. Siinä määritellään konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä se, miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Toimintasuunnitelman perustana on työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys. 
  • Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteena on koota yhteen keskeiset työhyvinvointia edistävät tekijät.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet