2.7 Työturvallisuus, työtapaturmien ehkäisy

Työturvallisuus tarkoittaa sitä, että työpaikan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla varmistetaan, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, jossa kerrotaan työpaikan toimenpiteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työ muuttuu jatkuvasti, ja perinteisten riskien rinnalle tai tilalle voi syntyä uusia kuormitus-, haitta- ja vaaratekijöitä. Tämän vuoksi työturvallisuuden hallinta edellyttää jatkuvaa työn ja työympäristön arviointia ja kehittämistä. 

Hyvällä työturvallisuustoiminnalla

  • edistetään henkilöstön työtyytyväisyyttä, työskentelyn sujuvuutta ja kokonaistuottavuutta
  • vähennetään työtapaturmia, työhön liittyvää sairastumista, työkyvyttömyyttä ja näihin liittyviä kustannuksia
  • luodaan edellytyksiä hyville työsuorituksille ja työn tuloksille
  • vähennetään toiminnan häiriöitä ja hävikkiä.

Päävastuu työturvallisuuden ylläpitämisestä ja edistämisestä on työnantajalla, mutta työturvallisuus vaatii kaikkien työpaikalla toimivien yhteistyötä, osaamista ja osallistumista. Käytännön tasolla työnantajan edustajana toimii esihenkilö, jonka vastuulla on muun muassa

  • huolehtia siitä, että työntekijöillä on riittävä osaaminen työn tekemiseksi turvallisesti
  • tarkkailla työympäristöä, tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet
  • opettaa työntekijöille turvalliset työtavat ja valvoa niiden noudattamista
  • valvoa henkilösuojainten käyttöä.

Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta muun muassa ilmoittamalla koneissa, laitteissa tai työympäristössä havaitsemistaan epäkohdista. Työsuojeluhenkilöstön tehtävänä on havainnoida työympäristöä, tunnistaa mahdollisia epäkohtia ja tehdä kehittämisehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

2. Edistä työkykyä
2.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet2.2 Osaamisen kehittäminen2.3 Työpaikan kulttuurin kehittäminen2.4 Terveelliset elintavat edistävät työkykyä2.5 Ergonomia 2.6 Työn suunnittelu2.7 Työturvallisuus, työtapaturmien ehkäisyLue lisää ja lähteet