Työn muokkaus

Työn muokkaus tarkoittaa niitä työpaikan toimia, joilla työ, työprosessi ja työympäristö saadaan vastaamaan työntekijöiden työkykyä. Työn muokkaus on osa työkykyjohtamista, työntekijöiden työkyvyn tukemista ja kuntoutusta. Työn muokkaus voi kohdistua koko työpaikkaan tai yksittäisen työntekijän työhön.

Työn muokkaus ja esihenkilön tuki yhdessä edistävät tutkimusten mukaan työhön osallistumista, työhön paluuta ja työssä pysymistä. Tutkimusnäyttöä työn muokkauksen vaikuttavuudesta on silloin, kun työntekijällä on jokin vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, mielenterveyden häiriö, syöpä tai muu krooninen sairaus. Myös ikääntyneiden työntekijöiden työhön osallistumista voidaan lisätä muokkaamalla työtä. Vaikuttavimpia työn muokkauksen keinoja ovat työaikaratkaisut sekä työtiloihin ja työvälineisiin liittyvät ratkaisut. 

Työn muokkauksen toimintamalli kuvaa työpaikan prosessia, jossa työpaikan toimijoilla ja tarvittaessa työkyvyn tuen ammattilaisilla on omat tehtävänsä. Toimintamallin toivotaan madaltavan työn muokkauksen kynnystä ja lisäävän tarvittavaa osaamista. Tässä tietopaketissa kuvattu toimintamalli voi auttaa työpaikan johtoa ja esihenkilöitä ennakoimaan tulevia tilanteita sekä toimimaan niissä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä auttaa koko työyhteisöä ymmärtämään, että “näin meillä toimitaan”.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

Käsitteitä
Työhön kytkeytyvä kuntoutusLaaja-alainen työkykykäsitysTyön muokkaus