1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet

Kirjoittajat: Irmeli Pehkonen, Minna Savinainen, Pirjo Juvonen-Posti, Mia Tammelin, Anja Tanttu, Sanna Sihvonen, Maija Paukkunen, Mikko Henriksson

Viittausohje

Pehkonen I, Savinainen M, Juvonen-Posti P, Tammelin M, Tanttu A, Sihvonen S, Paukkunen M, Henriksson M.  Kehitä toimivia käytäntöjä.  Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu 2022.

Johdanto 

Työkyvyn tukeminen työssä ja työpaikalla parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Näin vaikutetaan myös työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen, työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä työpaikan toimintaedellytyksiin ja maineeseen. Laajemmin ajateltuna työkyvyn tukeminen parantaa myös työntekijöiden työllistyvyyttä ja tarjoaa ratkaisuja työvoimapulaan.

Koska työpaikka on tärkeässä asemassa työikäisten kuntoutuksessa, jokaisen työpaikan on räätälöitävä itselleen sopivat käytännöt ja toimintamallit. Tässä osiossa voit tarkastella, millaisia käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikallasi tulisi kehittää työntekijöiden työkyvyn ja työssä jatkamisen edistämiseksi.

Kun valitsette työpaikallenne sopivaa työkyvyn tukemisen mallia, ottakaa huomioon toimialan erityispiirteet sekä työpaikan koko ja toimintaympäristö. Ottakaa kehittämiseen mukaan useita henkilöitä työpaikaltanne, koska silloin malli sopii parhaiten jokapäiväiseen toimintaan ja se hyväksytään osaksi sitä. Yhteisessä mallissa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.  

Käsitteitä

Työkyky

Työkyky tarkoittaa työssä tarvittavia taitoja, osaamista ja motivaatiota, mutta myös sitä, että henkilöllä on omaan tehtäväänsä riittävä terveys. Työkykyyn vaikuttavat niin yksilön työ- kuin elinympäristökin.

Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisella tarkoitetaan toimia, joita työpaikalla tehdään henkilön työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Osan näistä toteuttaa työpaikka itse, osa taas toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten työterveyshuollon tai työeläkevakuuttajan kanssa. Työkykyjohtaminen on osa päivittäistä henkilöstöjohtamista. Kun työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen ovat olennainen osa työpaikan strategiaa, visiota ja arvoja, voidaan puhua strategisesta työkykyjohtamisesta.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet