1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi

Työkyvyn tukemisen vaikutuksia kannattaa sekä seurata että arvioida. Arviointia varten toiminnalle asetetaan konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Paitsi tavoitteiden toteutumista, arvioidaan ja seurataan myös työkyvyn tuen käytäntöjen ja mallin toteuttamista sekä toimivuutta. Jos vaikutuksia ei synny, voi olla, ettei käytäntöjä ja mallia ole otettu käyttöön riittävän kattavasti tai ne eivät ole tarpeeksi selkeitä ja toimivia. Silloin on mietittävä yhdessä henkilöstöryhmien kanssa, tarvitaanko vaikkapa käyttöönoton tukemista tai mallin tarkentamista.

Työkyvyn tuen vaikutuksia ja mallin sekä käytäntöjen mukaista toimintaa voidaan työpaikalla seurata erilaisten työkyvyn tuen toiminnan tunnuslukujen avulla. Näitä ovat esimerkiksi 

 • asiakaspalautteet
 • työhyvinvointikyselyjen tulokset  
 • kehityskeskustelujen toteutuminen  
 • henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittämistarpeet
 • sairauspoissaolot ja osasairauspoissaolot  
 • varhaisen tuen keskustelujen määrä ja toimenpiteiden toteutuminen 
 • työterveysneuvottelujen määrä ja työpaikalla tehtyjen toimenpiteiden toteutuminen (esim. työn muokkaus)
 • ammatillisessa kuntoutuksessa olleiden määrä  
 • vaaratilanneilmoitukset ja niiden määrä  
 • työtapaturmat  
 • työkyvyttömyyseläkkeiden ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä
 • työkyvyttömyyskustannukset
 • työn tuloksiin tai työprosessiin liittyvät laatupoikkeamat ja niiden määrä.

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet