Kohtaamisia

Mitä opin tällä kurssilla

Kokonaisuuden avulla voit pohtia omaa näkemystä  ihmisoikeusperustaisuudesta ja tutustua osallisuuden ja syrjäytymisen ilmiöihin. Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä on ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus?

  • Mitä ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa opettajan työssä?
  • Miten ammatillinen opettaja toteuttaa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta? Miten ammatillisessa opettajankoulutuksessa aihetta voi opiskella?

Opettajaopiskelijana tai jo valmiina opettajana tämän kokonaisuuden avulla pohdit omaa näkemystäsi  osallisuudesta ja ihmisoikeusperustaisuudesta sekä tutustut osallisuuden ja syrjäytymisen ilmiöihin. Perehdyt myös ihmisoikeuksiin liittyviin lakeihin, sopimuksiin ja määräyksiin ja sovellat oppimaasi käytännön tilanteisiin. Kokonaisuus antaa sinulle valmiuksia toimia ihmisoikeus- ja demokratiakasvattajana ammatillisessa koulutuksessa. Itsenäisesti tai pienryhmässä opiskellen voit suorittaa n. 5 op laajuiset opinnot ihmisoikeusperustaisuuden ja osallisuuden tukemisesta.

Opettajankouluttajana löydät kokonaisuudesta esimerkkejä, tehtäviä ja aineistoja, joita voit hyödyntää ihmisoikeusoikeusperustaisuuden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Aineisto sisältää myös käytännön ideoita siitä, miten ihmisoikeusperustaisuutta ja osallisuuden tukemista voi käsitellä opettajatyöyhteisössä ja itsearviointityökalun opetussuunnitelmien arviointiin. Kouluttajalle osat ovat sekä teemojen loppuosassa että koottuna linkkeineen Aineistot -sivulle.

Ihmisoikeusperustaisuus – johdattelua aiheeseen

Tervetuloa löytämään uusia lähestymistapoja ja menetelmiä ihmisoikeuksien ja osallisuuden edistämiseen omassa työssäsi ammatillisessa koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa! Opettajankouluttajana saat ideoita aiheiden  käsittelyyn opettajakoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Voit ohjata opiskelijasi suorittamaan itsenäisesti kokonaisuuden (n. 5 op) ja/ tai hyödyntää materiaaleja ja menetelmiä omien opettajaopiskelijoittesi kanssa.

Ihmisoikeusperustaisen oppilaitoksen työskentely pohjautuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kuten myös syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä (ks. Ihmisoikeudet opetuksessa).

Neljä näkökulmaa ihmisoikeusperustaisuuteen ja osallisuuden tukemiseen

Tässä kokonaisuudessa aihetta tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

  1. Ihmisoikeuksia ja osallisuutta tukeva kohtaaminen
  2. Osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistavat pedagogiset ratkaisut
  3. Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvien sopimusten ja määräysten tunteminen
  4. Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus

Alla olevaan kuvioon on koottuna opettajan ihmisoikeusperustaisen osaamisen alueet ja niihin liittyvät tekijät.

Kuvion vasemmassa reunassa on laatikoissa mainittu lait, määräykset ja julistukset. Sen rinnalla Opettajayhteisön toimintakulttuuri, jonka alle sijoittuvat työyhteisön toimintakulttuuri ja sen kehittäminen, opetussuunnitelma, arvot, periaatteet, tavoitteet, sisällöt, toteutus sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ja strategia. 
Keskellä on Opettajan ja kouluttajan osaaminen: asennetta, tietoa, taitoa, toimintaa sekä ympyrässä neljällä sektorilla: Opiskelijoiden kohtaaminen ja osallisuuden tukeminen, pedagogiset ratkaisut ja menetelmät, tietoisuus ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvistä määräyksistä ja sopimuksista sekä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus ja sen johtaminen. Oikeassa reunassa prosessin lopussa on opiskelija, johon liittyvät toimijuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusosaaminen.