Laaja-alainen työkykykäsitys

Työkykyä on määritelty eri yhteyksissä eri tavoin. Työkyky tavanomaisesti käsitetään henkilön yksilölliseksi ominaisuudeksi samalla tapaa kuin terveys tai sairaus. Työkyvyttömyyteen pohjautuvien etuuksien hakemisen (esim. sairauspoissaolo) yhteydessä on keskeistä kartoittaa työkykyä rajoittavia tekijöitä. Osin tämän takia puhe työkyvystä onkin itse asiassa puhetta työkyvyttömyydestä. Toisaalta työkyvyn tuen toiminnoissa pyritään kartoittamaan voimavaratekijöitä ja mahdollisia osaamistarpeita.

Laajemmin työpaikan ja työn yhteydessä työkyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä suoriutua työstä, yksilöllisten ominaisuuksien ja työn teon välistä suhdetta. Yksilöllinen työtehtäväkohtainen työkykyisyys muodostuu tavanomaisten työtehtävien mielekkyydestä, ammatillisesta osaamisesta, työelämätaidoista, ja henkilön muista avuista kuten reagointiherkkyys tai vuorovaikutustaidot. Lisäksi työtehtäväkohtainen työkykyisyys muodostuu henkilön riittävästä terveydestä ja fyysisesti, psykososiaalisesti ja organisatorisesta tukevasta työorganisaatiosta. Työkykyyn vaikuttavat siis monet tekijät työssä ja työolosuhteissa, joihin esimerkiksi esihenkilö voi vaikuttaa halutessaan tukea työkykyä.

Yleisesti työkykyyn liittyy siis yksilön terveys, toimintakyky, osaaminen ja yhteisölliset tekijät kuten johtaminen, työyhteisö ja työolot. Työkyky ilmenee suhteessa työn vaatimuksiin, joten sama henkilö voi olla osin tai täysin työkyvytön johonkin työhön, mutta täysin työkykyinen toiseen. Keskeistä onkin tarkastella yksilön työkykyä työpaikka- ja työtilannekohtaisesta näkökulmasta. Työtä muokkaamalla tai vaihtamalla työkyky voi parantua ja lähtökohtaisesti uhannut työkyvyn laskun uhka voidaan torjua tai muuttuneen työkyvyn kanssa voi jatkaa tai palata koko- tai osa-aikaiseen työhön.

Työkyky: https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyokyky

Työkyvyn käsitteistä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/278322/Raportteja13_saavutettava.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Esimiehenä työterveysneuvottelussa: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyoterveysneuvottelu-ratkaisuja-tyohon/esimiehena-tyoterveysneuvottelussa


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

Käsitteitä
Työhön kytkeytyvä kuntoutusLaaja-alainen työkykykäsitysTyön muokkaus