Lue lisää ja lähteet

Verkkoaineistot

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 

Päihdeohjelma työkalu. Työelämän mielenterveysohjelma. Työterveyslaitos. https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/paihdeohjelmatyokalu  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely, Työturvallisuuskeskus.  https://ttk.fi/files/6509/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuuskysely.pdf

Työhyvinvointi suunnitelma, työhyvinvoinnin portaat. Työturvallisuuskeskus. https://ttk.fi/files/704/Tyohyvinvoinnin_portaat_tyokirja.pdf

Työkykyjohtaminen on välittämistä, eikä sitä voi ulkoistaa. Työpiste, verkkolehti 2020.  https://www.ttl.fi/tyopiste/tyokykyjohtaminen-on-valittamista-eika-sita-voi-ulkoistaa  

Työterveyshuolto. Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 

Työturvallisuuslaki 738/2002 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 

Yhdenvertaisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

Tieteelliset artikkelit

Blase K, Van Dyke M, Fixsen L. 2010. Tools and Resources. Implementation Drivers Analysis and Planning Tool. National Implementation Research Network.

Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE ym. 2009. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Sci 4, 50. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50

Metz A & Bartley L. 2020. Implementation Teams: A Stakeholder View of Leading and Sustaining Change. Teoksessa: Albers B., Shlonsky A & Mildon R (toim.) Implementation Science 3.0. Springer :199-225.

Meyers DC, Durlak JA, Wandersman A. 2012. The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. American journal of community psychology, 50(3-4), 462-480.

Michie S, van Stralen MM, West R: The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci:2011, 6:42

Unkila K, Savinainen M. 2020. ”Ei mennyt turha työ hukkaan” – tutkimus työmenetelmän juurtumisesta palvelujärjestelmän asiakastyöhön. Hallinnon tutkimus 4,  287-301. DOI: https://doi.org/10.37450/ht.102253

Ammattilehtien artikkelit

Tanttu A, Pehkonen I, Haapakoski M, Paukkunen M, Unkila K, Ruotsalainen H, Forsman-Grönholm L, Nevala N. Työhön kytkeytyvä kuntoutus – tietopaketti tukee yhteistoimintaa. Työterveyslääkäri 2022;40(4):54-56. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa (4/2022) – Duodecim (terveysportti.fi)

Juvonen-Posti P, Unkila K, Henriksson M, Forsman-Grönholm L. Työhön kytkeytyvä kuntoutus – mikä muuttuu? Kuntoutus 2023;46(4):51–59. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142112

Kirjat, toimitetut teokset, raportit ja oppaat

Juvonen-Posti P (2018) Work-related rehabilitation for strenghtening working careers. A multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1468. University of Oulu, Oulu 2018. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1927-1

Järvikoski Aila, Takala Esa-Pekka, Juvonen-Posti Pirjo ja Härkäpää Kristiina (2018) Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/278322

Kokkinen L (toim.) (2020) Hyvinvointia työstä 2030-luvulla : skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-943-3

Ojala, S. & Pyöriä, P. 2020. Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1

Sauni Riitta (2019) Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030: Turvallisia ja terveellisiä työoloja sekä työkykyä kaikille, s. 9-11. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:3, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4044-4

Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Syrjä V ja Savinainen M. (2018) Yhteistoimijuus ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Teoksessa Lindh J, Härkäpää K & Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. Rovaniemi 2018: 125- 148.  https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63636/Sosiaalinen_kuntoutuksessa_pdfA

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet