1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan

Verksamhetsmodellen för att stödja arbetsförmågan är till nytta först när den är en del av vardagen på arbetsplatsen och när man handlar enligt den. Verksamheten kräver samarbete mellan flera olika aktörer.

På arbetsplatserna finns olika sätt att införa nya funktioner eller modeller. I olika undersökningar har man konstaterat att följande faktorer ska beaktas för att säkerställa ett lyckat införande:

  • Vem/vilka ansvarar för införandet av modellen?
  • Hur stödjer ledningen införandet av modellen?
  • Vilka är de olika aktörernas uppgifter och ansvar när modellen införs?
  • Med vem ska man samarbeta och vilken typ av samarbete behövs på enheterna, mellan enheterna och till exempel med företagshälsovården?
  • Ska modellen prövas först vid en enhet eller genast på hela arbetsplatsen?
  • Hur följer man upp och utvärderar modellens funktion i praktiken?
  • Hur sprids modellen på arbetsplatsen?
  • Hur informeras hela personalen om modellen?

Vid införandet kan du utnyttja verktygen nedan.

Ladda ned: Planering av förändring på arbetsplatsen: planeringsfasen (PDF).
Ladda ned: Planering av förändring på arbetsplatsen: genomförandefasen (PDF).
Ladda ned: Planering av växelverkan på arbetsplatsena (PDF).


Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor