5.2 Anpassning av arbetet 

Anpassning av arbetet är en del av ledningen av arbetsförmågan 

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren ansvarig för att alla arbetstagare har hälsosamma och trygga arbetsförhållanden. Arbetsplatsens ledning drar upp strategiska riktlinjer för hur viktigt det är att arbetet anpassas på arbetsplatsen i fråga. Dessutom fastställer ledningen vilka satsningar som kan användas för anpassningen arbetet och vilka konsekvenser på arbetskarriären och ekonomin som eftersträvas genom anpassningen arbetet.  

Chefens uppgift är att delta i planeringen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av anpassningen av arbetet, rapporteringen och kommunikationen. Chefens samarbetspartner är hens egen chef och organisationens övriga ledning, personalförvaltningen, arbetarskyddspersonalen, företagshälsovården och serviceproducenterna inom rehabiliteringen. Företagshälsovårdens uppgift är att följa upp och främja partiellt arbetsföra arbetstagares arbetsprestationer.  

Anpassningen av arbetet kan gälla hela arbetsgemenskapen eller en enskild arbetstagare. Arbetstagaren kan behöva bearbeta arbetet till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, livssituation eller kulturell bakgrund. Anpassningen av arbetet kan gälla olika delområden i arbetet och redigeringen av en arbetstagares arbete kan också påverka andra arbetstagares arbete (Figur 19).  

Figur 19. Anpassningen av arbetet kan riktas till olika delområden av arbetet.

Fördelar med anpassning av arbetet 

Anpassning av arbetet kan vara till nytta för både individen, arbetsplatsen och hela samhället. Individen kan ha nytta av anpassning av arbetet när hen får sysselsättning, fortsätter i arbetet eller återvänder till arbetet efter sjukfrånvaro. Arbetet förbättrar utkomsten och arbetstagaren intjänar pension. Arbetet erbjuder också sociala relationer och upplevelser av framgång för arbetstagaren. Det finns forskningsrön som visar effekten av anpassning av arbetet om arbetstagaren har någon typ av skada, sjukdom i stöd- och rörelseorganen, psykisk störning, cancer eller någon annan kronisk sjukdom. Äldre arbetstagares deltagande i arbetet kan också ökas genom att anpassa arbetet.    

Med avseende på arbetsplatsen kan anpassningen av arbetet minska arbetstagarnas sjukfrånvaro och kostnaderna för invalidpensioner.   

Samhället har nytta av att få tillgång till kunskapen hos så många personer i arbetsför ålder som möjligt genom anpassning av arbetet. Den höga sysselsättningsgraden å sin sida ökar skatteinkomsterna och bidrar till att upprätthålla välfärdsstaten. 


Material progressed

Material progressed

5. Anpassning av arbetet
5.1 Inledning och centrala begrepp5.2 Anpassning av arbetet 5.3 Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen5.5 Lagstiftning5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare Läs mer och källor