3.6 Företagshälsovårdens roll och möjligheter att stödja arbetsförmågan

Företagshälsovårdens uppgift

Företagshälsovårdens verksamhet är strikt styrd av lagstiftningen Den centrala lagstiftningen är lagen om företagshälsovård och förordningen om god företagshälsovårdspraxis som stödjer den samt arbetarskyddslagen. Enligt lagen om företagshälsovård är företagshälsovårdens uppgift att samarbeta med såväl arbetsgivaren som arbetstagarna (Figur 13). Tillsammans strävar man efter att främja

 • förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
 • att arbetet och arbetsmiljön är sund och säker
 • stödjandet av hälsa samt arbets- och funktionsförmåga under olika skeden av karriären samt
 • arbetsgemenskapens verksamhet.
Figur 13. Företagshälsovården koordinerar samarbetet för att stödja arbetsförmågan.

Företagshälsovården stödjer såväl arbetstagare, chefer som hela arbetsplatsen i att uppnå de ovan nämnda målen. I Finland är företagshälsovårdens uppgift att fungera som koordinator för rehabilitering som är anknuten till arbetet. När det gäller tidigt stödjande av arbetsförmågan och återgång i arbetet är företagshälsovården den som samordnar arbetsplatsens åtgärder och åtgärder för vård och rehabilitering av arbetstagaren, dvs. den som samordnar arbetstagarens rehabiliteringsprocess.

Stödjande av arbetstagarens arbetsförmåga inom företagshälsovården

Arbetstagarna möter oftast företagshälsovårdspersonal och sakkunniga inom företagshälsovården i samband med lagstadgade undersökningar (arbeten som medför särskild fara för ohälsa samt andra situationer som omfattas av lagen och förordningarna), frivilliga hälsoundersökningar och sjukmottagningar. I dessa situationer granskas arbetstagarens hälsa, arbete och övriga liv som en helhet, vilket gör det möjligt att identifiera faktorer som både hotar och stödjer arbetsförmågan. 

I dessa situationer är företagshälsovårdens uppgift att stödja arbetstagarens arbetsförmåga, identifiera rehabiliteringsbehovet och vid behov hänvisa till rehabilitering. Uppföljningen av sjukfrånvaron kan vara till hjälp vid identifieringen. Den har överenskommits noggrannare i till exempel verksamhetsmodellen för tidigt stöd. Olika typer av enkäter i anslutning till hälsoundersökningar, faktorer i anslutning till arbetsbelastning som framkommer i mottagningssituationer samt till exempel ofta förekommande användning av hälso- och sjukvårdstjänster kan hjälpa aktörer inom företagshälsovården att identifiera rehabiliteringsbehovet.

Både företagshälsovården och arbetsplatsen ansvarar för att stödja tidigt en arbetstagare som av psykiska skäl löper risk för nedsatt arbetsförmåga, även om frånvaron är liten eller ingen alls.

Företagshälsovårdens möjligheter att ge stöd till arbetsgemenskapen

Företagshälsovårdspersonalen och sakkunniga inom företagshälsovården får information om arbetsgemenskapens situation och faktorer som påverkar den i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning och tillhörande arbetsplatsbesök. I arbetsplatsutredningen kan företagshälsovården identifiera faktorer som belastar arbetsförmågan och hjälpa arbetsplatsen att minska eller avlägsna dem. 

Företagshälsovården kan inleda rehabiliteringsprocesser som gäller hela arbetsplatsen utgående från de risker som påverkar arbetstagarnas arbetsförmåga. För stora arbetsplatser kan företagshälsovården och arbetsplatsen tillsammans ansöka om rehabiliteringskurser från FPA. Arbetstagare på mindre arbetsplatser kan hänvisas till rehabiliteringskurser för olika yrkesgrupper. Till dem kommer deltagare från flera arbetsplatser. 

Samarbete med företagshälsovården

Arbetsplatsens aktörers, dvs. arbetsgivarens och arbetstagarnas representanters, och företagshälsovårdens målinriktade verksamhet som planeras och genomförs tillsammans kallas för företagshälsovårdssamarbete. Det är en del av arbetsplatsens verksamhetskultur. Företagshälsovårdssamarbetet förverkligas bäst när det är kopplat till ledningen av arbetsförmågan på arbetsplatsen. 

När det gäller tidigt stödjande av arbetsförmågan syns företagshälsovårdssamarbetet i att man genomför gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller. Inom företagshälsovården är man medveten om arbetsplatsens åtgärder och på arbetsplatsen känner man till företagshälsovårdens verksamhetssätt. Inom företagshälsovården vet man till exempel att arbetsplatsens chef för ett tidigt stödsamtal när arbetstagaren har flera korta frånvaron. På arbetsplatsen vet man å sin sida vilka möjligheter företagshälsovårdens åtgärder, till exempel hälsoundersökningar, har i att stödja arbetsförmågan.

Arbetsplatsen och företagshälsovården följer upp på samarbets- eller handlingsplansmöten hur verksamheten för tidigt stöd genomförs. Under mötena diskuteras antalet genomförda hänvisningar till företagshälsovården, förändringar och verksamhetens kvalitet. Teman är också redan förda samtal om tidigt stöd eller utvärdering av hur verksamhetsmodellen för tidigt stöd fungerar. 

Med hjälp av rapportering av resultaten från hälsoundersökningar eller enkäter eller utredningar som gäller hela arbetsplatsen kan man planera åtgärder som stödjer arbetsförmågan på hela arbetsplatsen, till exempel grupper för viktkontroll, åtgärder som stödjer den psykiska hälsan eller ökad fysisk aktivitet. Verksamhetsmodellen för tidigt stöd beskrivs separat i avsnitt 3.4 Modell för tidigt stöd för arbetsförmågan.

Företagshälsovårdens multiprofessionell verksamhet

Företagshälsovårdens multiprofessionella verksamhetssätt grundar sig på tvärvetenskapligt teamarbete. Varje yrkesgrupp har specialkompetens och därför kan man genom delad expertis lösa mer komplicerade problem än vad som skulle vara möjligt om man agerade ensam. 

I det multiprofessionella teamet arbetar i allmänhet företagsläkaren, -vårdaren och företagsfysioterapeuten som företagshälsovårdspersonal. Företagspsykologen är sakkunnig. Andra sakkunniga som deltar kan till exempel vara sakkunniga inom det sociala området, näring, talterapi, jordbruk, optiker, det tekniska området, arbetshygien, ergonomi och motion samt specialistläkare (Figur 14). Klientens behov på arbetsplatsen styr företagshälsovårdens verksamhet och företagshälsovårdspersonalen, såsom företagsläkaren, -vårdaren eller -fysioterapeuten bedömer behovet av att anlita sakkunniga. Anlitandet av sakkunniga ska antecknas i avtalet om företagshälsovård och i verksamhetsplanen (se avsnitt 1.2. Modell för att stödja arbetsförmågan).

Figur 14. Multiprofessionell verksamhet inom företagshälsovården.

Företagshälsovårdaren ansvarar för ändamålsenlig och ekonomisk helhetsplanering av företagshälsovården i sina kundföretag, koordinering, uppföljning av genomförandet och effekter av företagshälsovården samt utveckling av kvaliteten. Företagshälsovårdaren tar hand om samarbetet med kundföretagen vid uppgörelsen av verksamhetsplaner för företagshälsovården och för styrningen, uppföljningen och det övriga samarbetet i anslutning till ersättningarna samt ansvarar för den aktiva kontakten. 

Typiska uppgifter för företagshälsovårdaren är

 • arbetsplatsutredningar
 • hälsoundersökningar
 • handledning och rådgivning
 • planering av förstahjälpsberedskap
 • främjande och uppföljning av arbetsförmåga och hälsa självständigt och i samarbete med företagsläkaren och nödvändiga sakkunniga
 • att förebygga arbetsoförmåga på arbetsplatserna
 • företagshälsovårdsbetonad sjukvård. 

Företagsläkarens uppgifter är omfattande och kräver förutom medicinsk kompetens även kompetens inom många andra områden samt förståelse för rehabiliteringsmöjligheter och sociallagstiftning. Företagsläkaren ansvarar för företagshälsovårdens medicinska verksamhet. En heltidsanställd legitimerad läkare inom företagshälsovården ska vara specialist inom företagshälsovården.

Företagsläkare samarbetar med andra yrkesutbildade personer eller sakkunniga inom företagshälsovården genom att hänvisa arbetstagare som behöver stöd till andra personers mottagning eller tvärtom. Läkaren kan hänvisa patienten i frågor som gäller till exempel arbetsstress och psykiskt välbefinnande till en företagspsykolog. När det framkommer problem på arbetsplatsen under individuella besök diskuterar företagsläkaren ofta med den företagshälsovårdare som utsetts för arbetsplatsen och de funderar på formen för företagshälsovårdssamarbetet samt det lämpligaste sättet att gå vidare så att samarbetet förbättras. 

Typiska uppgifter för företagsläkaren är

 • förebyggande, identifiering, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar som hotar arbetsförmågan
 • arbetsmedicinskt ansvar i arbetsplatsutredningar särskilt på arbetsplatser med exponering som medför särskild fara för ohälsa
 • stöd för arbetsförmågan, bedömning och hänvisning till rehabilitering.

Företagshälsovårdens läkare ansvarar också ofta för att identifiera, behandla och följa upp andra än arbetsrelaterade sjukdomar hos personalen på arbetsplatserna som en del av den frivilliga företagshälsovården.

Företagsfysioterapeuten är en yrkesutbildad person inom företagshälsovården som främjar och stödjer arbetsförmågan och utvecklar arbetet och arbetsmiljön i samarbete med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovårdsteamet. Företagsfysioterapeutens arbete fokuserar på att främja hälsan samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och att de blir långvariga. 

Typiska uppgifter för företagsfysioterapeuter är att

 • genomföra arbetsplatsutredningar och riktade utredningar, särskilt för personer med fysiskt krävande arbetsuppgifter samt personer med besvär i rörelse- och stödorganen
 • delta i planeringen av företagshälsovården på arbetsplatsen särskilt i fysiskt krävande arbetsuppgifter samt tillsammans med arbetstagare med symtom i rörelse- och stödorganen
 • bedöma arbetslokalerna, -metoderna och -redskapen samt möjligheterna att anpassa arbetet och utredning av lösningar i samarbete med aktörerna på arbetsplatsen
 • stödja och främja arbetsförmågan genom hälsoundersökningar samt rådgivning och handledning; uppgifterna gäller till exempel hälsa, handledning och uppföljning av rehabilitering samt återhämtning
 • ha individuell mottagningsverksamhet vid besvär i stöd- och rörelseorganen
 • planera lösningar för anpassning av det individuella arbetet
 • delta i företagshälsovårdens multiprofessionella rehabiliteringsprocesser.

Genom ändringen i lagen om företagshälsovård 1.1.2022 har företagsfysioterapeuterna bättre möjligheter än tidigare att delta i rehabiliteringssamarbetet. Ändringen gjorde det möjligt för företagsfysioterapeuterna att arbeta självständigt vid bedömningen och uppföljningen av arbetsförmågan och behovet av rehabilitering.

Direktmottagning hos företagsfysioterapeut

Direktmottagning hos företagsfysioterapeut innebär att en arbetstagare med symtom i rörelse- och stödorganen hänvisas till företagsfysioterapeutens mottagning i stället för läkarmottagning. Grundtanken är att hänvisa klienter med symtom i rörelse- och stödorganen i ett så tidigt skede som möjligt för undersökning, bedömning av vårdbehov, rådgivning och handledning hos företagsfysioterapeuten.
För att få direktmottagningsbehörighet ska företagsfysioterapeuten genomgå en separat tilläggsutbildning.

Under direktmottagningsbesöket bedömer företagsfysioterapeuten också kundens behov av sjukfrånvaro, informerar och handleder kunden i användningen av receptfria läkemedel samt bedömer behovet av eventuell konsultation av företagsläkare eller annan yrkesutbildad person inom företagshälsovården.

Företagspsykologen stödjer individernas arbets- och funktionsförmåga samt arbetsgemenskapernas funktion som en del av företagshälsovårdens multiprofessionella team. 

Företagspsykologens centrala uppgifter är 

 • individuell mottagning då man tillsammans med klienten kartlägger frågor som gäller arbetsförmågan och arbetshälsan
 • individuell rådgivning och handledning vars mål är att främja klientens psykiska arbetsförmåga, till exempel minska arbetsbelastningen
 • att hantera stressymtom och metoder för att öka resurserna
 • att bedöma psykosociala belastnings- och resursfaktorer i arbetsplatsutredningar
 • att främja arbetsgemenskapernas välbefinnande och funktionsförmåga till exempel vid problem och förändringar i arbetsgemenskapen
 • att stödja cheferna i konflikt- eller förändringssituationer på arbetsplatsen
 • stresshanteringsarbete i kritiska situationer (olyckor, olycksfall, hot- och våldssituationer) som är förebyggande och lindrar sjukdomar.

Företagspsykologen kan också göra psykologiska undersökningar som gäller till exempel minne, inlärning, koncentrationsförmåga, problemlösningsförmåga och arbetsmotivation.

Sakkunnig inom det sociala området är en sakkunnig inom yrkesinriktad rehabilitering och socialförsäkring. Hen hjälper att hitta lösningar för att en partiellt arbetsför arbetstagare ska kunna fortsätta arbeta eller återgå till arbetet efter en sjukledighet. Tillsammans med arbetstagaren utreder hen konkreta och realistiska yrkesalternativ och -vägar samt beaktar hälsomässiga begränsningar och andra faktorer som påverkar sysselsättningen. Hen hjälper också med att fylla i olika typer av ansökningar. En sakkunnig inom det sociala området hjälper dessutom med att utreda frågor som gäller arbetstagarens utkomst, till exempel ekonomiskt stöd i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering.

En sakkunnig inom det sociala området kan hjälpa till när

 • arbetstagaren har utmaningar med arbetsförmågan (senast efter 60 sjukdagpenningsdagar)
 • det behövs en bedömning av behovet av yrkesinriktad rehabilitering samt handledning och motivation
 • det behövs en bedömning av rehabiliteringens helhetsbehov (yrkesmässig, medicinsk och social rehabilitering)
 • arbetstagarens situation är oklar och det behövs särskild kännedom om rehabiliteringssystemen och socialförsäkringen
 • arbetstagarens ärende gällande yrkesinriktad rehabilitering inte framskrider även om hen redan har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering
 • det behövs handledning i utkomstfrågor och anskaffning av en ny karriär i en uppsägningssituation
 • arbetstagaren har små problem med arbetsförmågan som påverkar hur arbetstagaren klarar sig i arbetet och som har ökat frånvaron
 • den anställda har motivationsproblem
 • företagshälsovårdsförhandlingar ordnas.

För att utreda en sjukdom som hotar arbetsförmågan kan det vara nödvändigt att hänvisa arbetstagaren till en annan specialistläkares mottagning. Genom att ha tillgång till specialistläkarens kunnande kan företagsläkaren bedöma mer exakt den anställdas arbetsförmåga samt stödåtgärderna och tidtabellen för återgången i arbetet.  

Företagsläkaren har som en del av den lagstadgade företagshälsovårdsverksamheten möjlighet att konsultera en specialist i situationer där det till exempel är fråga om ett behov av att bedöma arbetsförmågan eller hänvisa arbetstagaren till rehabilitering. Om det i företagshälsovårdens verksamhetsplan har antecknats en möjlighet att konsultera en specialist även inom den frivilliga sjukvårdens tjänster, kan detta förbättra vårdmöjligheterna och påskynda en eventuell återgång i arbetet, eftersom arbetsoförmågan kan dra ut på tiden i onödan på grund av vårdköerna inom den offentliga specialiserade sjukvården.

Koordinatorn för arbetsförmåga är en yrkesutbildad person som har genomgått en yrkesinriktad fortbildning (10 sp). Koordinatorns bakgrundsutbildning varierar men de flesta av dem har en högskoleexamen.

Koordinatorerna för arbetsförmåga fungerar som sakkunniga inom servicesystemet för stöd för arbetsförmåga och sysselsättning. De kan arbeta inom arbets- och näringstjänsterna, kommunernas sysselsättningstjänster, primärvården, socialservicen, företagshälsovården, den specialiserade sjukvården, arbetspensionsanstalterna, arbetsplatsernas personalservice, läroanstalterna, Brottspåföljdsmyndigheten eller organisationerna. Som representanter för sina arbetsplatser deltar de också i sektorsövergripande tjänster, till exempel sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) samt i Ohjaamos verksamhet som erbjuder tjänster för unga.

Koordinatorns uppgifter varierar på olika verksamhetsställen. Deras huvudsakliga uppgift är att stödja personer i arbetsför ålder att få sysselsättning, fortsätta att arbeta och återvända till arbetet. Stödbehovet hos en kund i arbetsför ålder beror dels på de mål som kunden ställt upp, dels på kundens arbetsförmåga. Koordinatorn för arbetsförmåga söker tillsammans med sin kund tjänster och förmåner som lämpar sig för just detta, koordinerar tjänsterna och utför sektorsövergripande nätverksarbete.

Material progressed

Material progressed