1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan

Modellen för att stödja arbetsförmågan ska utvecklas och ändras i samarbete med representanter från olika personalgrupper. Kommittéerna för arbetarskydd eller arbetshälsa ska behandla modellen enligt lagen om samarbete.

Genom att utveckla tillsammans

 • blir det möjligt att beakta och främja olika synvinklar
 • kan man öka den gemensamma förståelsen för att stödja arbetsförmågan
 • bekräftas godkännandet och ibruktagandet av verksamhetsmodellen
 • förbinder man sig till att följa modellen.

För att utvecklingsarbetet ska framskrida och lyckas krävs att alla parter engagerar sig i frågan. Det är särskilt viktigt att ledningen engagerar sig. Ledningen kan visa sitt engagemang bland annat genom att informera regelbundet om hur viktig frågan är och rikta tillräckliga resurser både för utvecklingen av modellen för stödjandet av arbetsförmågan och för verksamheten för arbetsförmågan. En ansvarsperson ska utses för utvecklingsarbetet och en överenskommelse ska göras förutom för resursfördelningen även för tidtabell, arbetssätt och kommunikation. Utvecklingen framskrider snabbare om en person med beslutanderätt deltar.

Utvecklingen av verksamhetsmodellen börjar med att man utreder det nuvarande stödet för arbetshälsa och arbetsförmåga. Utgående från den identifieras både handlingsmönster som ska behållas samt behoven av ändring. Därefter ställs tydliga mål för modellen för att stödja av arbetsförmågan.

Upptäck goda exempel från två arbetsplatser (längd 3 min 39 sek):

Rehabilitering anknutet till arbetet – erfarenheter från arbetsplatsen.

Om den inbäddade videon inte syns kan du se den på Youtube.

Uppgifter och ansvar för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen

Stödet för arbetsförmågan på arbetsplatsen är ett samarbete mellan ledningen, personaladministrationen, cheferna, arbetstagarna, arbetarskyddet och företagshälsovården (Figur 4). En viktig del av utvecklingen av verksamheten är att överväga och anteckna uppgifter och ansvar för alla som deltar i ledningen av arbetsförmågan.

Figur 4. För att stödja arbetsförmågan behövs ett samarbete.

Uppgifterna för aktörerna på arbetsplatsen vid utvecklingen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av modellen för att stödja arbetsförmågan är följande:

Ledningen

 • förstår modellens betydelse vid ledningen av arbetsförmågan
 • gör det möjligt att utveckla och använda modellen genom att sörja för resursfördelningen
 • stödjer utvecklingen av modellen
 • informerar hela organisationen om vikten av att utveckla och använda modellen.

Personaladministrationen (HR)

 • deltar i utvecklingen av modellen
 • informerar hela personalen om överenskommet handlingsmönster
 • handleder cheferna i användningen av modellen
 • stödjer och uppmuntrar cheferna att genomföra modellen
 • följer upp och utvärderar modellens funktion och genomslagskraft.

Chefen

 • förstår modellens betydelse för att stödja arbetsförmågan
 • deltar i utvecklingen av modellen
 • känner till den handlingsmönster som används på arbetsplatsen för att stödja arbetsförmågan och rollerna, uppgifterna och ansvaret i anslutning till den
 • agerar för egen del i enlighet med handlingsmönster
 • vet var man får hjälp och stöd om de egna kunskaperna och det egna kunnandet inte är tillräckliga
 • följer upp och utvärdera modellens funktion och genomslagskraft.

Arbetarskyddet

 • deltar i utvecklingen av modellen
 • känner till de handlingsmönster för att stödja arbetsförmågan som används på arbetsplatsen och förstår dess betydelse
 • agerar för egen del i enlighet med handlingsmönster
 • följer upp och utvärderar hur handlingsmönster och modellen fungerar och dess genomslagskraft.

Arbetstagarna och arbetsgemenskapen

 • deltar i utvecklingen av modellen
 • känner till de handlingsmönster för att stödja arbetsförmågan som används på arbetsplatsen samt modellen för att stödja arbetsförmågan och förstår deras betydelse
 • känner till sin egen uppgift och sitt eget ansvar i genomförandet av modellen
 • förbinder sig till att använda modellen och agera därefter.

Företagshälsovården

 • är medveten om det handlingsmönster och den modell som tillämpas på arbetsplatsen
 • samordnar tillvägagångssätten som används för att stödja arbetsförmågan med arbetsplatsens modell
 • stödjer ledningen och personaladministrationen i utvecklingen av handlingsmönster och modell
 • ge cheferna råd och stöd i genomförandet av handlingsmönster och modell
 • följer upp och utvärderar genomförandet av den gemensamma modellen och dess genomslagskraft
 • deltar i utvecklingen av arbetsplatsens handlingsmönster och modell.

För att ledningen av arbetsförmågan ska lyckas måste man säkerställa de olika aktörernas ansvar och uppgifter dessutom se till att samarbetet och kommunikationen fungerar smidigt i frågor som gäller arbetsförmågan. Alla ska veta med vem eller vilka och i vilka situationer hen ska samarbeta. Man måste också veta var man får vid behov stöd för ledning.

När man behandlar ärenden som gäller en arbetstagare ska man komma ihåg integritetsskyddet i arbetslivet samt tystnadsplikten som gäller olika yrkesutbildade personer. Dessa faktorer hindrar dock inte samarbetet utan man kan diskutera och komma överens om nya nödvändiga lösningar.

Förändringar i arbetslivet ska beaktas i modellen för att stödja arbetsförmågan

Arbetslivet genomgår ständiga förändringar vilket också påverkar stödet för arbetsförmågan. Arbetets innehåll och arbetsmetoder förändras och på samma arbetsplats kan man arbeta i olika anställningsförhållanden. Parallellt med avlönat arbetet uppkommer nya sätt att arbeta såsom plattformsekonomi, arbete i form av andelslag samt hyrd arbetskraft. Dessutom blir arbetsgemenskaperna mångsidigare när arbetstagarna har olika etniska och kulturella bakgrunder.

På arbetsplatserna behövs information om hur förändringarna påverkar arbetet, arbetsgemenskapen, belastningsfaktorerna i arbetet samt metoderna för att stödja arbetsförmågan. Därför ska metoder och handlingsmönster för att stödja arbetsförmågan utvärderas och uppdateras regelbundet.

Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor