5.5 Lagstiftning

Diskrimineringslagen 1325/2014, 15. §. I fråga om förbättrandet av förutsättningarna för att sysselsätta och utbilda en person med funktionsnedsättning konstateras att den som låter utföra arbetet eller utbildningsanordnaren vid behov ska vidta rimliga anpassningar för att personen med funktionsnedsättning ska få tillträde till arbete eller utbildning, klara sig i arbetet och avancera i arbetslivet. Rimlighet ska bedömas från fall till fall. 

Arbetarskyddslagen 738/2002, 12. §. Planering av arbetsmiljön. Vid planeringen av arbetsmiljöns konstruktioner, arbetsutrymmen, arbets- eller produktionsmetoder eller användningen av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar som används i arbetet samt hälsofarliga ämnen skall vid behov beaktas handikappade och andra arbetstagare vilkas utförande samt tryggandet av hälsa och säkerhet i arbetet i övrigt förutsätter särskilda åtgärder. 

Lagen om företagshälsovård 1383/2001, 12. §. Företagshälsovårdens innehåll. I paragrafen nämns att företagshälsovården i enlighet med god företagshälsovårdspraxis omfattar uppföljning och främjande av möjligheterna för arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga att klara sig i arbetet med beaktande av arbetstagarens hälsorelaterade förutsättningar, rådgivning om rehabilitering och hänvisning till vård eller medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering.

Lagen om folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 566/2005, 8 §. Folkpensionsanstalten ska i form av yrkesinriktad rehabilitering ordna och ersätta sådana dyra och krävande hjälpmedel som är nödvändiga för förbättrande och bevarande av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna för en försäkrad som på grund av en sjukdom, ett lyte eller en skada inte klarar av studierna eller arbetet utan dem eller vars förmåga att klara sig utan dem skulle vara orimligt svår eller ansträngande.


Material progressed

Material progressed

5. Anpassning av arbetet
5.1 Inledning och centrala begrepp5.2 Anpassning av arbetet 5.3 Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen5.5 Lagstiftning5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare Läs mer och källor