1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan

Det är bra att både följa upp och bedöma effekterna av stödet för arbetsförmågan. För utvärderingen fastställs konkreta och mätbara mål för verksamheten. Förutom att målen uppnås utvärderas och följs också genomförandet och effekten av handlingsmönster och modellen för stöd för arbetsförmågan. Om ingen effekt uppnås kan det hända att handlingsmönster och modellen inte har införts i en tillräcklig omfattning eller att de inte är tillräckligt tydliga och fungerande. Då måste man överväga tillsammans med personalgrupperna om det till exempel behövs stöd för införandet eller en precisering av modellen.


Effekten av stödet för arbetsförmågan och verksamheten enligt modellen och handlingsmönster kan följas upp på arbetsplatsen med hjälp av olika nyckeltal för verksamheten som stödjer arbetsförmågan. Dessa är till exempel

 • kundrespons
 • resultat från enkäterna om arbetshälsa
 • genomförande av utvecklingssamtal
 • personalens kunnande och behov att utveckla kunnandet
 • sjukfrånvaro och partiell sjukfrånvaro
 • antalet samtal om tidigt stöd och genomförandet av åtgärderna
 • antalet nätverksmöten och genomförandet av åtgärderna som har vidtagits på arbetsplatsen (t.ex. anpassning av arbetet)
 • antalet personer som fått yrkesinriktad rehabilitering
 • anmälningar om risksituationer och deras antal
 • olycksfall i arbetet
 • antalet invalidpensioner och delinvalidpensioner
 • kostnader för arbetsoförmåga
 • kvalitetsavvikelser samt deras antal i anslutning till arbetsresultat eller arbetsprocessen och deras antal.

Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor