3.8 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare

På en liten arbetsplats kan betydelsen för relationerna mellan människor och diskussionskulturen framhävas. De överenskomna verksamhetsmodellerna och gemensamma mötena möjliggör en fungerande växelverkan och tidiga reaktioner på identifierade hot mot arbetsförmågan.

Egenföretagarna kan hjälpa att identifiera behovet av tidigt stöd genom självreflektion och genom att sätta identifierbara gränser. Enkäterna om arbetshälsa fokuserar på den egna hälsan och orken. Företagshälsovården kan också erbjuda hjälp för detta.

På små arbetsplatser kan du be företagshälsovården, till exempel din egen företagshälsovårdare, om råd för handlingsmönster för att stödja arbetsförmågan. Behoven av stöd för arbetsförmågan och tidigt stöd kan upptäckas med hjälp av företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Företagaren kan skaffa sig företagshälsovård för att stödja sin egen arbetsförmåga.


Material progressed

Material progressed