1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen

Verksamhetsmodellen för att stödja arbetsförmågan sammanför överenskomna handlingsmönster på arbetsplatsen. Med hjälp av den får arbetstagarna information om hur arbetsförmågan stöds på arbetsplatsen och vilka uppgifter och ansvarsområden respektive aktör har. Verksamhetsmodellen hjälper också att förstå att man agerar jämlikt på arbetsplatsen när man stödjer arbetsförmågan. Verksamhetsmodellen hjälper arbetsplatsens ledning och chefer att förutse kommande situationer och agera konsekvent i dem.

Modell för att stödja arbetsförmågan

I modellen för att stödja arbetsförmågan ingår

  • tidigt stöd
  • ersättande arbete
  • stöd för arbetsförmågan vid långvarig sjukfrånvaro
  • stöd för återgång i arbetet efter en lång frånvaro
  • anpassning av arbetet.

Dessa behandlas mer ingående i avsnitten 3.4 Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen och 5. Anpassning av arbetet.

På stora arbetsplatser är det bra att utarbeta en modell för att stödja arbetsförmågan. I den samlas alla de ovan nämnda punkterna och handlingsmönster, uppgifter och ansvar i anslutning till dem antecknas. 

På små arbetsplatser kan det räcka med att man kommer överens och antecknar vem eller vilka som ansvarar för de olika uppgifterna för att stödja arbetsförmågan och informerar alla anställda om dessa.

Planer för att stödja arbetsförmågan

Grunden för att stödja arbetsförmågan är förutom modellen dessutom de planer som har utarbetats på arbetsplatsen och som gäller hela arbetsplatsen.

  • Enligt arbetarskyddslagen ska varje arbetsgivare ha en verksamhetsprogram för arbetarskydd. I den presenteras arbetsplatsens mål för att främja säkerhet och hälsa samt upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga.
  • Föreskrifter om hur ett antidrogprogram ska utformas finns i arbetarskyddslagen. Det är ett dokument som beskriver målen för förebyggande rusmedelsarbete och vårdhänvisning, förfaringssätt, innehåll, åtgärder och uppgiftsfördelning.
  • En Jämställdhets- och likabehandlingsplan föreskrivs i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. I jämställdhets- och likabehandlingsplanen presenteras mål och åtgärder genom vilka man kan främja likabehandling och jämställdhet i arbetsgemenskapen samt förbättra personalens arbetshälsa, företagets resultat och arbetsgivarbild.
  • En verksamhetsplan för företagshälsovården utarbetas i samarbete med representanter för arbetsplatsen och företagshälsovården. I den fastställs konkreta mål för företagshälsovårdssamarbetet, åtgärder för att uppnå dem samt hur uppfyllandet av målen bedöms. Verksamhetsplanen grundar sig på företagshälsovårdens arbetsplatsutredning.
  • Målet för arbetshälsoplanen är att sammanställa de viktigaste faktorerna som främjar arbetshälsan.

Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor