2.1 Inledning och centrala begrepp

Författare: Minna Haapakoski, Lisbeth Forsman-Grönholm, Marika Heiskanen, Katriina Hyvönen, Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Heidi Ruotsalainen, Anja Tanttu

Referens

Haapakoski M, Forsman-Grönholm L, Heiskanen M, Hyvönen K, Nevala N, Pehkonen I, Ruotsalainen H, Tanttu A. Edistä työkykyä. Informationspaketet Rehabilitering anknutet till arbetet. Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022.

Inledning

Det är ekonomiskt och etiskt lönsammare att främja arbetsförmågan än att behandla sjukdomar. Eftersom både arbetstagaren och arbetsgivaren ansvarar för att främja arbetsförmågan är det viktigt att planera främjandet av arbetstagarnas hälsa och ta med arbetstagarna i planeringen.

Främjandet av hälsan ska grunda sig på yrkets krav och arbetstagarnas behov. Verksamhet som baserar sig på arbetstagarnas egna mål ökar motivationen att delta.

I arbetshälsoplanen beskrivs

  • verksamhetens mål, metoder och tidtabellen för genomförandet av dem
  • hinder och resursfaktorer för välbefinnandet i arbetsgemenskapen
  • bedömning av verksamhetens fördelar och effekter
  • verksamhetens utvecklingsbehov.

Företagshälsovården är arbetsplatsens partner för främjandet av hälsa. Företagshälsovårdens sakkunskap ska utnyttjas när främjandet av hälsa planeras och genomförs och också vid utvärderingen. Företagshälsovården deltar i främjandet av hälsan och hjälper till att hitta andra serviceproducenter som till exempel stadens idrottsväsende, idrottsföreningar och kulturtjänster.

I det här avsnittet beskrivs hur arbetsgivaren kan stödja sina anställdas sunda levnadsvanor, utveckla kunnandet och arbetsplatsens kultur samt genomföra den övergripande ergonomiska planeringen av arbetet.

Begrepp

Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling är en allmän benämning på de åtgärder som påverkar kunnandet hos en enskild arbetstagare, en arbetsgrupp eller hos hela personalen.

Övergripande ergonomi

Ergonomi innebär förutseende planering och övergripande utveckling av arbetet och arbetsmiljön. Ergonomin indelas i tre delområden: fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi.


Material progressed

Material progressed

2. Främja arbetsförmågan
2.1 Inledning och centrala begrepp2.2 Kunskapsutveckling2.3 Utveckling av arbetsplatsens kultur2.4 Sunda levnadsvanor främjar arbetsförmågan2.5 Ergonomi2.6 Arbetsplanering2.7 Arbetarskydd, förebyggande av olycksfall i arbetetLäs mer och källor