5.1 Inledning och centrala begrepp

Författare: Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Maarit Virtanen, Pirjo Juvonen-Posti, Pauliina Mattila-Holappa, Anja Tanttu

Referens

Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Juvonen-Posti P, Mattila-Holappa P, Tanttu A.  Muokkaa työtä.  Informationspaketet Rehabilitering anknutet till arbetet. Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022.

Inledning 

I det här avsnittet behandlas anpassning av arbetet och verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet. Verksamhetsmodellen baserar sig på den tidigare utvecklade modellen Job Accommodation Network (JAN). Den kan utnyttjas av både arbetsgivarnas representanter och yrkesutbildade personer som stödjer arbetsförmåga och sysselsättning. Förhoppningen är att verksamhetsmodellen ska hjälpa arbetsplatsens ledning och chefer att förutsäga framtida situationer samt hantera dem konsekvent och jämlikt. 

Begrepp

Anpassning av arbetet 

Med anpassning av arbetet avses de verksamheter på arbetsplatsen genom vilka man får arbetet, arbetsprocessen och arbetsmiljön att motsvara arbetstagarnas arbetsförmåga. På så sätt är arbetskraven och arbetstagarnas egenskaper i balans. Anpassning av arbetet är en del av ledningen av arbetsförmåga, stödjandet av arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetsrelaterad rehabilitering.

Rimlig anpassning  

En rimlig anpassning grundar sig på diskrimineringslagen (1325/2014). Enligt lagen ska arbetsgivaren göra ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i respektive situation för att en person med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska kunna få arbete, klara av sina uppgifter och avancera i sin karriär.  

Anpassning av arbetet 

Anpassning av arbetet innebär att arbetstagaren själv anpassar arbetets innehåll och arbetssätt. Målet är att göra arbetet mer lämpligt, meningsfullt och främja välbefinnandet i arbetet. Anpassning av arbetet är att vara innovativ i vardagen, skaka om rutinerna och förverkliga drömmar i det nuvarande arbetet.  


Material progressed

Material progressed

5. Anpassning av arbetet
5.1 Inledning och centrala begrepp5.2 Anpassning av arbetet 5.3 Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen5.5 Lagstiftning5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare Läs mer och källor