5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen

Verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet kan skräddarsys till en egen verksamhetsmodell för varje arbetsplats. Den nya handboken ”verksamhetsmodellen för anpassning” kan användas som hjälp. Den är avsedd för arbetsplatser och yrkesutbildade personer som stödjer arbetsförmågan. Det är bra att skräddarsy arbetsplatsens egen verksamhetsmodell tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagarna, arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården.

Det bra att anteckna i arbetsplatsens egen verksamhetsmodell:  

 • personer som deltar i anpassningen av arbetet samt deras roll och ansvar
 • situationer där arbetet anpassas
 • innehållet i kommunikationen och ansvar på arbetsplatsen 
 • möjligheterna att anpassa arbetet i olika arbetsuppgifter
 • utnyttjande av extern finansiering
 • uppföljning och bedömning samt använda indikatorer
 • registrering av information
 • företagshälsovårdens deltagande i anpassningen av arbetet. 

Hur verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet fungerar och hur smidiga anpassningsprocesserna är kan också utvärderas när en verksamhetsplan för företagshälsovården utarbetas för arbetsplatsen.  

Det är viktigt att lösningarna för anpassningen av arbetet registreras både i databasen för personaltjänster på arbetsplatsen och i företagshälsovårdens system. På så sätt kan arbetsplatsens egen verksamhetsmodell kontinuerligt kompletteras och uppdateras.  

Vid planeringen av införandet av verksamhetsmodellen är det möjligt att utnyttja planeringsblanketten för anpassning av arbetet som finns nedan och dessutom i avsnitt 1 i Informationspaketet. I planeringen av införandet kan man också utnyttja videon som presenterats tidigare i detta avsnitt samt handboken nedan. 

Verksamhetsmodell för bearbetning av arbetet. Handbok för arbetsplatser och yrkesutbildade personer som stödjer arbetsförmågan.

Planeringsblankett för anpassning av arbetet (PDF)

Exempel: Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet inom Esbo stads småbarnspedagogik

Inom Esbo stads småbarnspedagogiska verksamhet ökade behovet av att utveckla modellen för anpassning av arbetet till följd av en vilja att stödja fortsatt arbete eller återgång i arbete till exempel på grund av arbetstagarens sjukdom, familjeledighet eller någon personlig anledning.

Till att börja med grundades en grupp med olika representanter (ledningen, ledningen på mellannivå, de närmaste cheferna samt arbetarskyddet). Gruppen sammanställde en lista över orsakerna till att det kunde vara nödvändigt att anpassa arbetet. Härefter gjordes en utredning över vilka åtgärder som tillämpades på arbetsplatsen och vilka andra möjligheter som kunde användas för att anpassa arbetet.

På arbetsplatsen identifierades följande helheter:

 1. arrangemang i anslutning till arbetstider, såsom arbetstidsförkortning eller minskning av antalet arbetsdagar
 2. avgränsning av arbetsuppgifter och organisering av nya uppgifter
 3. arbetsprövning i anpassat arbete
 4. hjälpmedel i arbetet
 5. arbetsmiljöns tillgänglighet
 6. en annan persons hjälp.

Efter att dessa identifierats funderade man över vad som ska beaktas med tanke på arbetstagaren, arbetsgemenskapen och arbetsprocesserna i varje helhet.

Därefter kom man överens om ansvar och roller för de personer som deltar i anpassningen av arbetet. Chefen var ansvarig person och ansvarade för de praktiska arrangemangen. Hen fick hjälp av företagshälsovården, personalförvaltningen, arbetarskyddspersonalen och förtroendemännen. Ett skriftligt avtal ingicks om anpassningen av arbetet. I avtalet antecknades bl.a. om behovet av anpassning är tillfälligt eller permanent och när och hur situationen följs upp och utvärderas. Utgående från utvärderingen beslöt man att vid behov göra ändringar i lösningarna för anpassningen av arbetet.

Material progressed

Material progressed

5. Anpassning av arbetet
5.1 Inledning och centrala begrepp5.2 Anpassning av arbetet 5.3 Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen5.5 Lagstiftning5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare Läs mer och källor