Läs mer och källor

Material på internet

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Verktyg för rusmedelsprogram. Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet. Arbetshälsoinstitutet. https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/paihdeohjelmatyokalu

Enkäten om jämställdhet och likabehandling, Arbetarskyddscentralen. https://ttk.fi/files/6509/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuuskysely.pdf

Arbetshälsoplan, arbetshälsotrappan. Arbetarskyddscentralen. https://ttk.fi/files/704/Tyohyvinvoinnin_portaat_tyokirja.pdf

Työkykyjohtaminen on välittämistä, eikä sitä voi ulkoistaa. (På finska) Työpiste, webbtidning 2020.  https://www.ttl.fi/tyopiste/tyokykyjohtaminen-on-valittamista-eika-sita-voi-ulkoistaa

Företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet. https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto

Lagen om företagshälsovård 1383/2001 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Arbetarskyddslagen 738/2002 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Diskrimineringslagen https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Vetenskapliga artiklar

Blase K, Van Dyke M, Fixsen L. 2010. Tools and Resources. Implementation Drivers Analysis and Planning Tool. National Implementation Research Network.

Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE mm. 2009. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Sci 4, 50. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50

Metz A & Bartley L. 2020. Implementation Teams: A Stakeholder View of Leading and Sustaining Change. I verket: Albers B., Shlonsky A & Mildon R (red.) Implementation Science 3.0. Springer :199-225.

Meyers DC, Durlak JA, Wandersman A. 2012. The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. American journal of community psychology, 50(3-4), 462-480.

Michie S, van Stralen MM, West R: The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci:2011, 6:42

Unkila K, Savinainen M. 2020. ”Ei mennyt turha työ hukkaan” – tutkimus työmenetelmän juurtumisesta palvelujärjestelmän asiakastyöhön. Hallinnon tutkimus 4, 287-301. DOI: https://doi.org/10.37450/ht.102253

Böcker, utgivna verk, rapporter och handböcker


Juvonen-Posti P (2018) Work-related rehabilitation for strenghtening working careers. A multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1468. University of Oulu, Oulu 2018. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1927-1

Järvikoski Aila, Takala Esa-Pekka, Juvonen-Posti Pirjo ja Härkäpää Kristiina (2018) Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/278322

Kokkinen L (red.) (2020) Hyvinvointia työstä 2030-luvulla: skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-943-3

Ojala, S. & Pyöriä, P. 2020. Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1

Sauni Riitta (2019) Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030: Turvallisia ja terveellisiä työoloja sekä työkykyä kaikille, s. 9-11. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2019:3, Helsingfors. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4044-4

Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Syrjä V ja Savinainen M. (2018) Yhteistoimijuus ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. I verket Lindh J, Härkäpää K & Kostamo-Pääkkö (red.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. Rovaniemi 2018: 125- 148. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63636/Sosiaalinen_kuntoutuksessa_pdfA

Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor