1.1 Inledning och centrala begrepp

Författare: Irmeli Pehkonen, Minna Savinainen, Pirjo Juvonen-Posti, Mia Tammelin, Anja Tanttu, Sanna Sihvonen, Maija Paukkunen, Mikko Henriksson

Referens

Pehkonen I, Savinainen M, Juvonen-Posti P, Tammelin M, Tanttu A, Sihvonen S, Paukkunen M, Henriksson M. Utveckla fungerande handlingsmönster (Kehitä toimivia käytäntöjä). Informationspaketet Rehabilitering anknutet till arbetet. Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022.

Inledning

Stödjandet av arbetsförmågan i arbetet och på arbetsplatsen förbättrar arbetstagarnas välbefinnande och arbetsförmåga. På så sätt påverkar man också arbetets produktivitet och effektivitet, kostnaderna som orsakas av arbetsoförmåga samt arbetsplatsens verksamhetsförutsättningar och rykte. I ett bredare perspektiv förbättrar stödet av arbetsförmågan också arbetstagarnas anställbarhet och erbjuder lösningar för bristen på arbetskraft.

Eftersom arbetsplatsen har en viktig roll i rehabiliteringen av personer i arbetsför ålder måste varje arbetsplats skräddarsy rutiner och verksamhetsmodeller som är lämpliga för dem. I det här avsnittet kan du se vilken typ av handlingsmönster och vilka verksamhetsmodeller som borde utvecklas på din arbetsplats för att främja arbetstagarnas arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta arbeta.

När ni väljer en modell för att stödja arbetsförmågan som är lämplig för er arbetsplats ska ni beakta branschens särdrag samt arbetsplatsens storlek och verksamhetsmiljö. Tidigt stöd för arbetsförmågan består i första hand av arbetsplatsernas egna åtgärder för att upprätthålla och öka arbetstagarnas arbetsförmåga. I den gemensamma modellen behandlas alla jämlikt och rättvist.

Begrepp

Arbetsförmåga

Med arbetsförmåga avses färdigheter, kunnande och motivation som behövs i arbetet men också att personen har tillräckligt bra hälsa för sin egen uppgift. Arbetsförmågan påverkas av individens arbets- och livsmiljö.

Ledning av arbetsförmågan

Med ledning av arbetsförmågan avses åtgärder som vidtas på arbetsplatsen för att upprätthålla och främja en persons arbetsförmåga. En del av dessa genomförs av arbetsplatsen själv medan andra genomförs i samarbete med andra aktörer, såsom företagshälsovården eller arbetspensionsbolaget. Ledningen av arbetsförmåga är en del av den dagliga personaladministrationen. När stödet för arbetshälsa och arbetsförmåga är en väsentlig del av arbetsplatsens strategi, vision och värderingar kan man tala om strategisk ledning av arbetsförmågan.


Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor