2.7 Arbetarskydd, förebyggande av olycksfall i arbetet

Arbetssäkerhet innebär att de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena på arbetsplatsen är i ordning. Arbetarskyddet är ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna som används för att säkerställa att det är tryggt och hälsosamt att arbeta på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagen ska varje arbetsgivare ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet där arbetsplatsens åtgärder för att främja säkerhet och hälsa och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga beskrivs. Arbetet ändras ständigt och vid sidan av eller i stället för traditionella risker kan det uppstå nya belastnings-, olägenhets- och riskfaktorer. Därför förutsätter hanteringen av arbetssäkerheten kontinuerlig bedömning och utveckling av arbetet och arbetsmiljön.
Genom en bra arbetarskyddsverksamhet

  • främjas personalens arbetstillfredsställelse, smidigheten i arbetet och helhetsproduktiviteten
  • minskas olycksfallen i arbetet, sjukdom med anknytning till arbetet, arbetsoförmåga och kostnader i anslutning till dessa
  • skapas förutsättningar för goda arbetsprestationer och arbetsresultat
  • minskas störningar och svinn i verksamheten.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att upprätthålla och främja arbetssäkerheten men arbetssäkerheten kräver samarbete, kompetens och deltagande av alla som är verksamma på arbetsplatsen. På praktisk nivå representeras arbetsgivaren av en chef som bland annat ansvarar för att

  • se till att de anställda har ett tillräckligt kunnande för att utföra arbetet på ett säkert sätt
  • observera arbetsmiljön, identifiera och bedöma riskerna i arbetet och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder
  • lära arbetstagarna säkra arbetssätt och övervaka att de följs
  • övervaka användningen av personlig skyddsutrustning.

Arbetstagarna är skyldiga att följa arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar samt ta hand om sin egen och andra arbetstagares säkerhet i sitt arbete bland annat genom att anmäla missförhållanden som de upptäcker i maskiner, anordningar eller arbetsmiljön. Arbetarskyddspersonalens uppgift är att iaktta arbetsmiljön, identifiera eventuella missförhållanden och komma med utvecklingsförslag för att lösa dem.


Material progressed

Material progressed

2. Främja arbetsförmågan
2.1 Inledning och centrala begrepp2.2 Kunskapsutveckling2.3 Utveckling av arbetsplatsens kultur2.4 Sunda levnadsvanor främjar arbetsförmågan2.5 Ergonomi2.6 Arbetsplanering2.7 Arbetarskydd, förebyggande av olycksfall i arbetetLäs mer och källor