3.7 Organisationer inom social- och hälsovården som stöd för arbetsförmågan

Organisationer inom social- och hälsovården erbjuder sina kunder stöd för arbetslivet, sysselsättning och upprätthållande av arbetsförmågan. Organisationerna hjälper alla i arbetsför ålder, arbetsgivare samt företagshälsovården. Metoder som organisationerna erbjuder för att stödja arbetsförmågan är

  • handledning och rådgivning
  • arbetslivstjänster (t.ex. samordnarens deltagande i företagshälsovårdsförhandlingar)
  • kamratstöd
  • utbildning och anpassningsträning för erfarenhetsexperter
  • rehabilitering som privat serviceproduktion samt tjänster inom social rehabilitering och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Den handledning och rådgivning som organisationerna erbjuder fokuserar på metoder för att stödja arbetsförmågan hos en viss sjukdomsgrupp eller grupp med funktionsnedsättningar, ekonomiska förmåner och hjälp med att söka arbete. I vissa organisationers tjänster ingår också stöd till arbetsplatsen. Till exempel erbjuder Synskadades förbund rf arbetsplatserna en tjänst där förbundets representanter besöker arbetsplatsen för att hjälpa till att identifiera synhjälpmedel på arbetsplatsen. En koordinator för arbetsförmågan som arbetar inom Neuroförbundets arbetslivstjänster kan å sin sida delta i kundernas företagshälsovårdsförhandlingar.

Organisationernas arbetslivstjänster är avgiftsfria och för dem behövs ingen remiss. Man kan också få tjänsten anonymt och klienternas uppgifter registreras inte i systemen.


Material progressed

Material progressed