3.1 Inledning och centrala begrepp

Författare: Mikko Lausmaa, Maija Paukkunen, Pauliina Mattila-Holappa, Nina Nevala, Pirjo Juvonen-Posti, Kimmo Tarvainen, Lisbeth Forsman-Grönholm, Eija Mäenpää-Moilanen, Kirsi Unkila, Marika Heiskanen, Katriina Hyvönen, Anja Tanttu.

Referens

Lausmaa M, Paukkunen M, Mattila-Holappa P, Nevala N, Juvonen-Posti P, Tarvainen K, Forsman-Grönholm L, Mäenpää-Moilanen E, Unkila K, Heiskanen M, Hyvönen K, Tanttu A. Tue varhain. Informationspaketet Rehabilitering anknutet till arbetet. Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022.

Inledning

I det här avsnittet granskas tidigt stöd för arbetsförmågan i samarbete mellan arbetstagare, chefer och företagshälsovården. Tidigt stöd för arbetsförmågan består i första hand av arbetsplatsernas egna åtgärder för att upprätthålla och öka arbetstagarnas arbetsförmåga. Tidigt stöd är förebyggande verksamhet som främjar alla arbetstagares arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet. I tidigt stöd beaktas arbetsgemenskapens, chefens och arbetstagarens synpunkter.

Ett fungerande handlingsmönster på arbetsplatsen är väsentligt för att rehabiliteringen som är kopplad till arbetet ska lyckas eftersom det gör det möjligt att stödja arbetstagarens välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga. Handlingsmönstrets effekt beskrivs i figur 10. Man måste kunna identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan så att man i ett så tidigt skede som möjligt kan stödja arbetstagarens arbetsförmåga och fortsatta arbete samt arbetsgemenskapens verksamhet. Individuella lösningar för stödjande av arbetsförmågan behandlas närmare i informationspaketets övriga delar.

Figur 10. Stödjande av arbetstagarens arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Begrepp

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga är ett omfattande begrepp som består av följande helheter:

  • allmänna och särskilda kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet. 
  • en tillräcklig hälsa så att de nödvändiga färdigheterna och kunnandet kan användas i arbetet. 
  • en förmåga att klara av uppgifter som personen utför i sitt arbete eller yrke; arbetets mål och arbetsuppgifterna bör vara meningsfulla för personen
  • en fysisk, psykosocial och organisatorisk miljö som stödjer individen.

Tidigt stöd för arbetsförmågan

Detta begrepp kan definieras på många olika sätt. I detta sammanhang innebär tidigt stöd för arbetsförmågan åtgärder som främjar personens arbetsförmåga och förebygger att arbetsförmågan försämras.

Företagshälsovårdssamarbete

Företagshälsovårdssamarbete är ett systematiskt och målinriktat samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagarna eller deras representanter och företagshälsovården.


Material progressed

Material progressed