5.4 Likabehandlingsplanering

I bästa fall är en jämställdhets- och likabehandlingsplan ett praktiskt verktyg med vars hjälp man kan säkerställa att både personalen och kunderna bemöts jämlikt. Planen kan också uppskatta den egna organisationens verksamhet och uppmuntra såväl personal som kunder att utveckla den. Många Navigatorer använder den egna kommunens eller någon annan organisations jämställdhets- och likabehandlingsplan trots att de nödvändigtvis inte är helt lämpade för Navigatorns verksamhet. OSMO2-projektet piloterade planering av jämställdhets- och likabehandlingsmodeller tillsammans med Navigatorer.

Case Borgå Navigator

Borgå Navigator började en utvecklingsprocess tillsammans med OSMO2-projektet våren 2021. Målsättningarna med samarbetet var att öka personalens kompetens om likabehandling och utarbeta en skräddarsydd plan för jämställdhet och likabehandling. Att skapa en gemensam förståelse om hur en likabehandlande Navigator verkar ger ett mervärde både till kunderna och Navigatorpersonalen.

En pil til höger och i rutorna, steg 1-3 och efterbearbetning efter dem. Oikealle päin osoittavan nuolen päällä laatikoissa prosessin vaiheet 1-3 ja jälkityöskentely.

Processen bestod av tre tillfällen:

  1. Först diskuterades likabehandling utifrån ett allmänt och individuellt perspektiv. Vad betyder likabehandling, tillgänglighet och delaktighet i Navigatorn och hur tillämpas olika kriterier i arbetet? Se kriterierna i punkt 5.4.1.
  2. Vid andra tillfället gjordes en kartläggning av Borgå Navigatorns egna verksamhet där målsättningar och åtgärder fastställdes samtidigt som man reflekterade kring sina styrkor.
  3. Vid sista tillfället gjordes en överblick och personalen beslöt om hur de går vidare med implementering, ansvarsområden och uppföljning.

Likabehandlingskriterier


Läs mer!

Läs fler exempel och få inspiration på andra jämlikhetsplaner här: