5.1.1 Tilläggsmaterial

Mot ett sektorövergripande multiprofessionellt Navigator-nätverksarbete? Utveckling av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-nätverksarbetet i Helsingfors, delprojekt 2018-2019.  

Syftet med föreliggande utvecklings- och forskningsprojektet har varit att forska i och utveckla det  multiprofessionella samarbetet som riktas till 15-29-åringar genom praktikforskning i socialt arbete. Fokus i arbetet har varit på att utveckla service i syfte att förbättra ungas livssituationer. 

Utvecklings- och forskningsprojektet synliggjorde utmaningar inom de svenskspråkiga servicestrukturerna, som sträcker sig utom Navigatorns ramar. Utmaningarna berör strukturella aspekter, kommunikation aktörer emellan och frågor kring rollfördelning.

Läs hela rapporten här: Navigator 2019 25032019.indd (fskc.fi)

UNG OCH I BEHOV AV STÖD 

En analys av den svenskspråkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen 

En analys av den svenskspråkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen- Forskarsocialarbetare och doktorand Frida Westerback, som arbetar med en doktorsavhandling i ämnet, åtog sig uppdraget att granska 
processen och verksamheten av Navigatorerna i huvudstadsregionen från ett svenskspråkigt perspektiv.  

Svenskspråkiga ungas livssituationer avviker inte från finskspråkigas eller övriga språkgruppers, men i dagens läge finns det skillnader i servicesystemets möjligheter att bemöta behoven på svenska. Servicen lever inte alltid upp till löftena om jämlikhet och likvärdighet i fråga om välfärdstjänster. Det är dessa skillnader som föreliggande analys vill ta fasta på. Hur når servicen de svenskspråkiga unga? 

Läs hela analysen här: 98.pdf (magma.fi)

Luckan unginfo arbetar med att upprätthålla ett likvärdigt utbud av bl.a. information, handledning, stöd och fortbildning på svenska i hela Svenskfinland. I Luckan unginfos verksamhetsplan 2020 kan man läsa om hur de stödjer Navigatorarbetet på svenska och planerar utforma en handlingsplan för hur Navigatorn kan ge bättre tjänster på svenska.  

Läs mer här: Luckan-UngInfo-verksamhetsplan-2020.pdf

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023. Målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhälle.

Läs hela programmet här: Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023 (valtioneuvosto.fi)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet 

Statsrådets redogörelse till riksdagen – Finlands program för hållbar tillväxt 

I utskottet framkommer det att sysselsättning för invandrare ska stödjas genom att utvidga tjänster inom arbets- och näringstjänster samt att höja och förbättra dess kvalitet. Det framkommer även att de unga snabbare ska kunna komma in i arbetslivet. Navigatorernas sektorövergripande arbete och samarbetet med arbets- och näringsbyråerna ska stärkas.

Läs mer här: DEM4293.tmp.xml (eduskunta.fi)