Sektorövergripande kundprocess

Sektorövergripande kundprocess – kärnkompetenser och verksamhetsmodell i kundarbetet 

En kundprocess består av många olika faser. Här förevisas fem olika skeden som Navigatorpersonalen kan diskutera utifrån den egna verksamheten och erbjudna tjänster. Det är möjligt att diskutera varje rubrik enskilt eller hela processen beroende på tidtabell och förutsättningar att följa upp respektive rubrik. Den här beskrivningen synliggör vad som bör åtgärdas i vilket skede, hur arbetsfördelningen ska planeras och hur kundens delaktighet garanteras.  

Fokus på mångprofessionellt och sektorövergripande arbete   

FÖRE KUND-RELATIONEN BÖRJARI STARTSKEDETUNDER HAND-LEDNINGEN I SLUTSKEDET  EFTER AVSLUTAD KUND-RELATION  
VAD SKA GÖRAS?  
åtgärder 
VEM/VILKA GÖR? HUR?  
arbetsfördelning 
samarbete 
gemensamt arbete 
KUNDENS DELAKTIGHET  
kundens göranden  
kundens aktivitet  
kundens självständighet