Nätverksradar

I TESSU-nätverksradarn gestaltas de tre huvudsakliga delområdena för Navigatorns verksamhet:  

  • Sysselsättning 
  • Utbildning 
  • Hantera vardagen 

I radarns kärna – i centrum för verksamheten – finns kunderna och allra närmast dem de anställda vid Navigatorn.  

Nätverksradarn kan användas på många olika sätt i utvecklingsarbetet vid Navigatorn. Här nedan ges några exempel.   

Exempel 1: Med hjälp av radarn kan handledningsdeltagarna synliggöra aktörerna i Navigatornätverket och se vilka tjänster som erbjuds. Deltagarna lägger in i nätverksradarn alla de tjänster och aktörer som ingår i Navigatorns nätverk (en tjänst/lapp). Tjänsten/aktören läggs in på lämpligt delområde och antingen nära kärnan eller längre ut i periferin, beroende på hur nära kunderna och Navigatorpersonalen tjänsten/aktören kan anses vara. Här kan överlappningar eller luckor i nätverket och tjänsterna bli synliga, vilket stöder Navigatorn att klargöra  behov av att komplettera nätverket med flera aktörer. Beroende på Navigatorns situation och handledningens målsättningar kan gruppen välja att lista tjänster som erbjuds i hela regionen eller enbart vid Navigatorn.   

Med stöd av dessa frågor kan deltagarna diskutera situationen i Navigatornätverket:  

Finns det överlappningar? Saknas det tjänster, i så fall, vilka? Är vissa tjänster över- eller underdimensionerade? Hur väl möter vi kundernas behov? Vad fick ni för bild av regionens/Navigatorns tjänster? Hurdana tankar väcktes?   

Gruppen kommer överens om hur de går vidare. Vad behöver de komma överens om eller följa upp? Behöver kontakt tas med nya aktörer? 

Exempel 2: De som är verksamma i Navigatorn eller i Navigatorns nätverk placerar sig själva (namn och uppgift på en lapp) på lämpligt ställe i den sektor eller det delområde där de verkar. Beroende på hur nära kunderna man finns placerar man sig antingen nära kärnan av radarn eller längre ut i periferin. Deltagarna berättar turvis för varandra om sitt arbete och varför man valt att placera sin lapp på ett visst ställe. Nätverksradarn stöder deltagarna/aktörerna att se sin egen plats och roll i Navigatornätverket och att lära känna de andra aktörernas arbetsbilder och roller. Detta bidrar till att stärka den gemensamma utvecklingen av det sektorövergripande samarbetet vid Navigatorn.  

Exempel 3: Arbetet i nätverksradarn kan med fördel kompletteras med att deltagarna kartlägger och synliggör vem som är Navigatorns kunder, och med vilka behov kunderna kommer till Navigatorn. Detta stöder Navigatorpersonalen att se hur väl Navigatorns tjänster svarar mot kundernas behov. Deltagarna arbetar i grupper (olika alternativ är möjliga för genomförandet). Kartläggningen kan exempelvis genomföras så, att deltagarna placerar lappar i nätverksradarn vilka beskriver kunderna och deras behov (temavis enligt nätverksradarns delområden)  

Deltagarna går gemensamt igenom och diskuterar det som kommit fram. Vem är våra kunder? Hurdana kunder har vi? Med vilka behov kommer de till Navigatorn? Hur väl möter vi kundernas behov? Behöver verksamheten utvecklas, i så fall hur?