Den sektorövergripande, kompetenta och lärande Navigatorn

Den sektorövergripande, kompetenta och lärande Navigatorn -verktyget kan fungera som ett stöd för det gemensamma utvecklingsarbetet vid Navigatorn.  

Verktyget kan användas som ett underlag för att granska, utveckla eller utvärdera det sektorövergripande arbetet och kompetensen vid Navigatorn. Det gemensamma sektorövergripande arbetet kan granskas utifrån tre områden; ett fungerande samspel på arbetsplatsen, en arbetsplats som stöder de anställda och en lyckad organisering av samarbetet. Dessa utgör enligt studier grunden för ett fungerande sektorövergripande arbete. 

Verktyget fungerar både som ett diskussionsunderlag och som en övningsuppgift med tillkopplande konkreta frågor såsom t.ex. 

  • Hur fungerar de olika delområdena hos oss? 
  • Vilka konkreta åtgärder behöver tas för att nå vår gemensamma målbild? 
  • Vilka frågor behöver lösas? Hur? Med vilket stöd?