Aineistot

Linkkejä tehtäviin ja aineistoihin opettajille ja kouluttajille

Alta löydät opintojakson mukaisesti jaoteltuna linkkejä tehtäviin, esimerkkitoteutuksiin ja aineistoihin. Voit käyttää niitä omassa työssäsi opiskelijaryhmien kanssa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksessa.

A. Tarkkailen ja tutustun 

Ajattelun herättämiseksi

Johdatus osallisuuspajoihin (pdf), esimerkki osallisuuspajan toteuttamisesta opettajayhteisöille tai opettajankouluttajille. 

Katsomusdialogipaja

Osallisuusinnovaatiot-paja

Osallisuuskävely

Teachers’s Emotions and Wellbeing -workshop  

Aineiston linkit ja lukemista

B. Syvennyn ja toimin 

Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu – Kättä pitempää eettisen ajattelun portfolion rakenteluun 

Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Aineiston linkit ja lukemista:

   • Jauhola, L.-. ja Kortelainen, J. 2018. Osallisena opinnoissa. Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Opetushallitus.
   • Kauppi, A., Hanski, K., Nousiainen, R. & Lahtiranta, K. 2003. Arviointi pedagogisen kehittämisen välineenä.  Portfolioita verkossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
   • VanhanenNuutinen L. 2005. Portfolio oppimisessa ja sen arvioinnissa ja kehittämisessä. Teoksessa Kohti asiantuntijuutta. Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaalija terveysalalla. Toim. S. Janhonen & L. Vanhanen-Nuutinen. Helsinki: Wsoy, 57–72.  
   • Hakkarainen, K. 2000. Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus, 20, 84-98.
   • Malaska, R. 2007. Opettajan työn eettinen luonne. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 
   • Värri Veli-Matti. 2004. Hyvä kasvatus –kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta
   • Lindqvist M. 2006. Auttajan varjo.

Työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä  

Valokuvan keinot ja mahdollisuudet – ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”:

C. Analysoin ja reflektoin 

Ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden toteutumisen merkitys ja käytänteet opettajan työssä – tehtävä

Aineiston linkit:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75251/tr18.pdf

Ihmisoikeuskeskus https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/

Suomi 100 – Demokratiassa kuplii https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/5025472/Suomi100-Demokratiassa_kuplii_FINAL_FI_low.pdf/

Rakentavaa vuorovaikutusta https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/rakentavaa-vuorovaikutusta

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-141461.pdf

https://www.lapsenoikeudet.fi/

Ihmisoikeuskasvatus ja koulutus Suomessa: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut2/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/

Aineiston linkit:

Mitä osallisuus on?

 • Osallisuuden viitekehystä rakentamassa

  Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti 1/2018

  D. Osallistun ja osallistan 

  Elävä kirjasto (pdf)

  Etsivä nuorisotyö (pdf)

  Keskittymisharjoitus (pdf)

  Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu arjen työssä – noppapeli (pdf)

  Osallisuuden iloa marraskuun harmaudessa

  PhotoVoice-menetelmä

  Sarjakuva -harjoitus

  Sovittelu yhteiskunnallisena toimintana (pdf)

  Aineiston linkit:

  • Kunnas, M. 2014. Sovittelutoimiston sekä poliisilaitoksen välinen moniammatilli-nen  yhteistyö  ja  sen   kehittäminen Pirkanmaalla. Ylempi  AMK-Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.11.2018. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/77428/Kunnas_Maiju.pdf?se-quence=1&isAllowed=y  
  • Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.1.2005/1015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015
  • Brunila, T. 2010. Sovittelu – tie tulevaisuuteen. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Sovittelu.  Ristiriitojen  kohtaamisesta  konfliktien  hallintaan.  Jyväskylä:  PSkustannus, 23-43. 
  • Iivari,  J.  2007.  Rikos- ja  riita-asioiden  sovittelijan  opas.  Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 
  • Iivari, J. 2010a. Oikeutta oikeuden varjossa – restoratiivisen oikeuden tausta ja kehitys. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, 45–65. 
  • Souza, K. & Dhami, M. 2008. A Study of Volunteers in Community-Based Restorative  Justice  Programs.  Canadian  Journal  of  Criminology  &  Criminal  Justice 1/2008, 31-57. 
  • Flinck  A.  2013.  Rakennamme  sovintoaOpas  rikosten  ja  riitojen  sovitteluun. Opas  23. Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos. Tampere:  Juvenes  Print Suomen yliopistopaino Oy. 

  Suklaasinfonia (pdf)

  E. Levitän ja vaikutan 

  Vaikuttava puhe tai posteri – harjoitus 

  Sivua on päivitetty 2023.