Aineistot

Linkkejä tehtäviin ja aineistoihin opettajille ja kouluttajille

Alta löydät opintojakson mukaisesti jaoteltuna linkkejä tehtäviin, esimerkkitoteutuksiin ja aineistoihin. Voit käyttää niitä omassa työssäsi opiskelijaryhmien kanssa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksessa.

A Tarkkailen ja tutustun 

Ajattelun herättämiseksi

Johdatus osallisuuspajoihin (pdf)

Aineiston linkit ja lukemista:

Katsomusdialogipaja

Osallisuusinnovaatiot-paja

Osallisuuskävely

Teachers’s Emotions and Wellbeing -workshop  

Aineiston linkit:

B Syvennyn ja toimin 

Etiikka verkkokurssi (pdf)

Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa (pdf)

Toimintaa ja kohtaamisia. Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu – Kättä pitempää eettisen ajattelun portfolion rakenteluun (pdf)

Aineiston linkit ja lukemista:

   • Kauppi, A., Hanski, K., Nousiainen, R. & Lahtiranta, K. 2003. Arviointi pedagogisen kehittämisen välineenä.  Portfolioita verkossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
   • VanhanenNuutinen L. 2005. Portfolio oppimisessa ja sen arvioinnissa ja kehittämisessä. Teoksessa: Janhonen S, Vanhanen 
   • Nuutinen L. 2005. Kohti asiantuntijuutta. Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaalija terveysalalla. wsoy. Sivut: 57–72.  
   • Hakkarainen, K. 2000. Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus, 20, 84-98. Artikkeli, Rauni Malaska, opettajan työn eettinen luonne http://ejbo.jyu.fi/articles/0201_3b.html  
   • Värri Veli-Matti. 2004. Hyvä kasvatus –kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta Lindqvisti M. 2006. Auttajan varjo  

Työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä  

Valokuvan keinot ja mahdollisuudet – ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” 

https://www.nappinaapuri.fi/users/sign_in

C Analysoin ja reflektoin 

Ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden toteutumisen merkitys ja käytänteet opettajan työssä – tehtävä (pdf)

Aineiston linkit:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75251/tr18.pdf

Ihmisoikeuskeskus https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/

Suomi 100 – Demokratiassa kuplii https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/5025472/Suomi100-Demokratiassa_kuplii_FINAL_FI_low.pdf/

Rakentavaa vuorovaikutusta https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/rakentavaa-vuorovaikutusta

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-141461.pdf

https://www.lapsenoikeudet.fi/

Ihmisoikeuskasvatus ja koulutus Suomessa https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/fdfacaa862de7b56220abb06ea48431c/1535024491/application/pdf/459978/IOK-Ihmisoikeuskasvatus_ja_koulutus_Suomessa_koko_raportti_0104.pdf

Osallisuus ja oppimisympäristöt (pdf)

Aineiston linkit:

D Osallistun ja osallistan 

Elävä kirjasto (pdf)

Etsivä nuorisotyö (pdf)

Keskittymisharjoitus (pdf)

Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu arjen työssä – noppapeli (pdf)

Osallisuuden iloa marraskuun harmaudessa

PhotoVoice-menetelmä (pdf)

Sarjakuva -harjoitus

Sovittelu yhteiskunnallisena toimintana (pdf)

Aineiston linkit:

   • TAMK. 2018. Projektit.  Viitattu  18.11.2018. http://www.tamk.fi/web/tamk/projektit?RepoProject=K3110-17063 
   • TAMK. 2018. Osallisuuden iloa -esite.  
   • Kunnas, M. 2014. Sovittelutoimiston sekä poliisilaitoksen välinen moniammatilli-nen  yhteistyö  ja  sen   kehittäminen Pirkanmaalla.  Ylempi  AMK-Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.11.2018. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/77428/Kunnas_Maiju.pdf?se-quence=1&isAllowed=y  
   • Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.1.2005/1015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015
   • Brunila, T. 2010. Sovittelu – tie tulevaisuuteen. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Sovittelu.  Ristiriitojen  kohtaamisesta  konfliktien  hallintaan.  Jyväskylä:  PSkustannus, 23-43. 
   • Iivari,  J.  2007.  Rikos- ja  riita-asioiden  sovittelijan  opas.  Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 
   • Iivari, J. 2010a. Oikeutta oikeuden varjossa – restoratiivisen oikeuden tausta ja kehitys. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, 45–65. 
   • Souza, K. & Dhami, M. 2008. A Study of Volunteers in Community-Based Restorative  Justice  Programs.  Canadian  Journal  of  Criminology  &  Criminal  Justice 1/2008, 31-57. 
   • Flinck  A.  2013.  Rakennamme  sovintoaOpas  rikosten  ja  riitojen  sovitteluun. Opas  23. Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos. Tampere:  Juvenes  Print Suomen yliopistopaino Oy. 

Suklaasinfonia (pdf)

E Levitän ja vaikutan 

Vaikuttava puhe tai posteri – harjoitus