Toiminnot ja psykologinen joustavuus

eBoss-valmennuksen alkaessa nuoria haastateltiin yksilöllisesti. He arvioivat myös omaa suoriutumistaan arkeen liittyvistä toiminnoista ja niiden tärkeyttä. Arviointi kohdentui elämän perustehtäviin, vastuualueiden hoitamiseen ja itsensä toteuttamiseen liittyviin väittämiin sekä siihen, miten tärkeänä he pitivät näitä osa-alueita elämässään (OSA – Occupational Self-Analysis, toimintamahdollisuuksien itsearviointi-menetelmä). Nuoret arvioivat itse myös psykologista joustavuuttaan: itsensä hyväksymistä ja sosiaalista liittymisen tunnettaan (AFQ-Y- Acceptance and Fusion Questionnaire for Youth-kysely). Molemmissa arvioinneissa nuorten tulokset muuttuivat merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi paremmiksi valmennuksen aikana. Voit lukea niistä lisää seuraavilta sivuilta.

OSA –itsearviointi koostuu sekä suoriutumisen arvioinnista, että samojen väittämien tärkeyden kokemuksen arvioinneista. Suoriutumisen väittämät on esitetty taulukossa 1. Väittämät on asetettu tutkimuksessa tilastollisella analyysillä muodostettuun hierarkkiseen järjestykseen, joka kuvaa nuorten suoriutumista arjessa. Jatkumon alaosassa ovat ne tekijät, joissa nuoret kokevat suoriutuvansa heikoiten. Tärkeiksi koettujen asioiden hierarkia noudattelee samaa jatkumoa, joten sitä ei tässä esitetä erikseen. Nuoret näyttäisivät pitävän kaikista tärkeimpinä asioina niitä, joista myös suoriutuvat itseään tyydyttävällä tavalla.

Taulukko 1. Arjen suoriutumisen eri osa-alueiden (OSA) haasteellisuus nuorten elämässä.

Psykologista joustavuutta kartoitettaessa arvioitiin nuoren ajatuksia ja tunteita sekä niihin reagoimista. Taulukossa 2 kuvataan AFQ-Y -kyselyn väittämät myös hierarkisessa järjestyksessä. Jatkumon alareunasta löytyvät väittämät, jotka rajoittavat eniten nuorten ajattelun joustavuutta.

Nuorten toimintaa arjessa voidaan kuvata näitä tilastollisen analyysin avulla muodostettuja hierarkisia jatkumoita tarkastellen (Taulukot 1 ja 2). Nämä seuraavassa esitetyt molemmat jatkumot jakavat väittämät noin kolmelle eri haasteellisuustasolle. Väittämät, jotka pitävät todennäköisimmin paikkansa asettuvat jatkumon toiseen ääripäähän ja kaikki nuoret antavat niistä itselleen todennäköisimmin parempia pisteitä. Vastaavasti toiseen ääripäähän asettuvat sellaiset väittämät, jotka harvemmin pitävät paikkaansa nuoren elämässä ja nuoret antavat näistä väittämistä todennäköisesti itselleen heikompia pisteitä.

Taulukko 2 Psykologisen joustamattomuuden tekijöiden hierarkia nuorten elämässä.