Valmennuskeskustelut

Kaikkiin valmennusmuotoihin kannattaa sisällyttää vähintään alku- ja loppukeskustelut. Jos mahdollista, ne kannattaa toteuttaa kontaktitapaamisena vuorovaikutuksen tukemiseksi valmennettavan kanssa. eBoss-hankkeessa mukana olleet nuoret kuvasivat henkilökohtaisia valmennuskeskusteluita tärkeiksi ja merkityksellisiksi itselleen ja kokivat niiden luoneen hyvän pohjan valmennukselle. Alkukeskustelun yhteydessä määritellään osallistujalle henkilökohtainen tavoite. Jos valmennuksen kesto on yli 2 kk, valmennukseen voi sisällyttää myös välikeskustelun. Tämän sivun lopusta löydät lomakkeet keskusteluiden ja tavoitteen määrittämisen tueksi.

Alkukeskustelussa selvitetään osallistujan elämäntilannetta ja elämäntapoja haastattelun avulla. Haastattelun lopuksi määritellään konkreettinen tavoite valmennuksen ajalle. Oleellista on, että nuori itse valitsee valmentajan tuella oman tavoitteensa ja on motivoitunut siihen. Tarvittaessa tavoitteita voi olla useampikin (2-3), mutta yleensä yksi on riittävä ainakin aluksi. Alkukeskusteluun on hyvä varata aikaa vähintään puoli tuntia. Jos mahdollista, alkukeskustelu kannattaa valmennusmuodosta riippumatta toteuttaa kontaktitapaamisena. Alkukeskustelussa voidaan halutessa käyttää tukena hankkeessa luotua alkukeskustelulomaketta sekä erilaisia arviointimenetelmiä. eBoss-hankkeessa käytettiin haastattelulomakkeen lisäksi AFQ-Y (Acceptance and Fusion Questionnaire for Youth) -menetelmää, joka on psykologisen joustavuuden mittari sekä OSA (Occupational Self Analysis) -menetelmää, joka on toiminnallinen itsearviointi omista arjen toiminnoista. Tavoitteen määrittelyssä käytettiin apuna GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmän periaatteita (Laukkala ym. 2015) , jonka avulla tavoite voidaan asettaa mitattavaan muotoon ja sille määritellään lähtötason lisäksi 4 muuta tasoa: hieman edistynyt, tavoitetaso, hieman yli tavoitteen ja reilusti yli tavoitteen. eBoss-hankkeessa luotiin tavoitteen määrittelyä ja välikeskustelua varten lomake.

Jos valmennus on kestoltaan yli 2 kuukautta, puolessa välissä kannattaa toteuttaa noin 15 minuutin välikeskustelu, jossa tarkastellaan nuoren toimintaa valmennuksen aikana ja tarkistetaan hänen etenemistään tavoitteessaan. Tarvittaessa tavoitetta voidaan muuttaa tai tarkentaa. Välikeskustelun voi toteuttaa kontaktitapaamisena tai puhelimitse tai etävälineiden avulla. eBoss-hankkeen aikana kokeiltiin onnistuneesti molempia tapoja. Välikeskustelussa läpikäytävät seuranta -kysymykset on liitetty tavoite-lomakkeeseen.

Loppukeskustelussa tarkistetaan nuoren eteneminen tavoitteessaan ja käydään läpi hänen kokemuksiaan valmennuksesta. Jos alkukeskustelussa on käytetty erilaisia arviointimenetelmiä, niitä on syytä hyödyntää myös valmennuksen päätteeksi. Lopuksi suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa, miten hän voi jatkaa hyvinvointinsa edistämistä jatkossa. eBoss-hankkeessa luotiin loppukeskustelua varten loppuhaastattelulomake, jonka löydät myös Tueksi-osiosta. Loppukeskustelu on mahdollista toteuttaa kontaktitapaamisena ja tarvittaessa myös puhelimitse tai etävälineiden avulla. Loppukeskusteluun kannattaa varata aikaa noin 20 min.

Lomakkeet valmennuksen tueksi: