Toteutus

Hyvinvointivalmennusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin. eBoss-hankkeen aikana valmennusta toteutettiin  erilaisissa muodoissa ja osallistujien tulokset olivat yhtä hyviä valmennusmuodosta (verkko, kontakti, yhdistelmä) riippumatta. Näin ollen kannattaa kuunnella, mikä olisi mieluisinta ja mahdollista sekä valmennettaville että valmentajalle. Lähtökohtana valmennuksissa on ryhmässä työskenteleminen ja vertaistuen saaminen muilta osallistujilta. Valmennusta on kuitenkin mahdollista toteuttaa osin myös yksilöllisesti ilman valmennusryhmää.

Valmennus voidaan toteuttaa osana opetusta esimerkiksi työhyvinvointiin liittyviin opintoihin, valinnaisiin opintoihin ja liikunnan opetukseen integroituna. Valmennus voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti 3-4 kuukauden aktiivisena prosessina, johon voidaan myös sisällyttää 1-2 kuukauden ylläpitovaihe tai lyhyempänä, kohdennettuna valmennuksena tiettyihin teemoihin keskittyen. Tarvittaessa valmennusta voidaan toteuttaa myös yksilöllisesti ja yksittäisinä osioina esimerkiksi opiskelijan ohjaukseen liittyen (esim. tutor-opettajat).

Opettajien lisäksi valmennusta voivat toteuttaa myös muu ohjaushenkilöstö (esim. kouluohjaajat, asuntolaohjaajat, koulukuraattori), sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat (esim. kouluterveydenhoitajat ja koulupsykologit) tai muut nuorten kanssa työskentelevät henkilöt (esim. nuoriso-ohjaajat). Valmentajina toimivat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja heidän rinnalla ohjauksessa voidaan hyödyntää myös vertaisohjaajia. Esimerkiksi tutor-oppilaita voi rekrytoida vertaisohjaajiksi. Mikäli toimintaan osallistetaan vertaisohjaajia, heille on tärkeää järjestää riittävästi ohjausta ja tukea.