Työkaluja toimijalle

Olemme käyttäneet verkostojen luomisen ja toiminnan kehittämisen eri vaiheissa menetelmiä ja työkaluja, joita tässä jaamme kanssasi. Kunkin menetelmän kohdalla on linkki aineistoon tai sen ideaan ja lyhyt kuvaus menetelmän soveltamisesta.

Kalamalja

  • Kalamalja-keskustelu on keskustelun muoto, joka soveltuu suurille ryhmille. Kalamaljoja järjestetään yleensä osallistavissa tapahtumissa, kuten epäkonferensseissa. Kalamaljan avulla koko ryhmä voi osallistua keskusteluun.

Kysymystekniikka

  • Yksilö- ja pienryhmätyöskentelymenetelmä tärkeiden kysymysten etsintään, yhteiseen keskusteluun ja ratkaisujen löytämiseen.

Taito -käsi

  • Työkalua voi käyttää verkoston jo olemassa olevan osaamisen ja erilaisten osaamistarpeiden kartoittamiseen.

Tulevaisuustaulukko

  • Tulevaisuustaulukko (ACTVOD-menetelmä) on työkalu, jolla voidaan luoda vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia verkostoituvien toimintamallien jäsentämiseen ja kehittämiseen.

Verkostokartta

  • Kokoaa yhteen verkoston toimijat ja toiminnot taulukon muotoon.

Verkoston kehittämisen vaiheet

  • Verkoston kehittämista ja toimintaa voidaan tarkastella vaiheittain etenevänä prosessina. Vaihemalli antaa kokonaiskuvan verkoston kehittämisen eri vaiheista ja haasteista.

Verkoston toiminnan arviointi (6D-malli)

Verkosto-osaamisen arviointi

  • Verkostotoimijan valmiuksien ja taitojen arviointiin eri näkökulmista

VOP-malli

  • Malli kuvaa verkostojen monitasoisuutta palveluja tuotettaessa. VOP-malli on kehitetty Jyväskylän yliopiston CHANCES-hankkeessa (Nykänen ym. 2007).

Linkkivinkkejä ja lähteitä työkalujen etsintään