Lähteet ja kirjallisuutta

Alasoini, T., Järvensivu, A. & Mäkitalo, J. 2012. Suomen työelämä vuonna 2030. Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä? TEM raportteja 14/2012.

Fullan, M. (2003). The moral imperative of school leadership. Thousand Oaks, CA: Corwin Press; Toronto: Ontario Principal’s Council.

Gretschel, A. ja Mulari, T. 2013. Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Hakkarainen, K. 2011. Hajautettu tiedonkäsittely. Futurex Expert blogi 3.2.2011.

Hakkarainen, K. 2011. Jammaileva kehittely-yhteisö.  Futurex Experts blogi 30.3.2011.

Harisalo, R. & Miettinen, E. 2010. Luottamus. Pääomien pääoma. Tampere: Tampere University Press.

Hintikka, K.A. & Rongas, A. 2012. AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuuden esittely. ITK-päivät 19.4.2012, Hämeenlinna.

Järvensivu, T., Nykänen, K. & Rajala, R. 2010. Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke. Helsinki: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Järvensivu, Timo 2019. Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä. Helsinki: Books on Demand.

Jääskeläinen, P., Keskinen, A. & Spangar, T. 2010. Verkostoitumisen 6D. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Opin Ovi –klinikka 7.-8.4.2010, Jyväskylä.

Korkala, S. 2010. Luottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 298. Väitöskirja.

Korkala, S. 2012.Toimivan verkoston tunnuspiirteet – rakennusaineena luottamus ja sosiaalinen pääomaElinikäisen ohjauksen verkkolehti.

Mäkelä, P. 2012. Näkökulmia nettikätilöintiin. ITK-päivät 20.4.2012, Hämeenlinna.

Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25. Väitöskirja.

Nykänen, S. 2011. Ohjauksen verkostoyhteistyö. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa & J. Pirttiniemi (toim.) 2011. OPO Opinto-ohjaajan käsikirja. Oppaat ja käsikirjat 2011: 3. Helsinki: Opetushallitus. Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 34.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. 2008. Välittyneisyys ja trialogisuus innovatiivisten tietoyhteisöjen perustana. Teoksessa Virkkunen, J. & Engeström, R. (toim.) Kulttuurinen välittyneisyys toiminnassa ja oppimisessa (47-80). Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö: Tutkimusraportteja 11. Helsinki: Yliopistopaino.

Palonen, T. 2011. Mitä asiantuntijuus on ja miten sitä on tutkittu? Futurex Expert blogi 2.2.2011.

Torvinen, H. & Leppänen, A. 2014. Verkostoitujan apu -virikekirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Valkokari, K., Hakanen, T. & Airola, M. 2007. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Työkirja. VTT. Helsinki: Edita Prima Oy.

Valkokari, K. 2009. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa. VTT Publications 715. Väitöskirja.

Valkokari, K. 2011. Liiketoimintaverkostojen kehittäminen. Verkkoluento verkostojen kehittämisestä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Opin Ovi -portaali.

Valkokari, K., Hakanen, T. & Airola, M. 2007. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Työkirja. VTT. Helsinki: Edita Prima Oy.

Valkokari, K., Valjakka, T., Hakanen, T., Kupi, E. & Kaarela, I. 2014. Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Helsinki: VTT.

Vanhatalo, R. 2014. Vuorovaikutuksen yhteys verkoston rakenteeseen, toimintaan ja toimijoiden kokemuksiin. Tampere: Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 1979. Väitöskirja.

Verkostojohtamisen opas 2010. Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla -verkkosivut.