5.4.1 Likabehandlingskriterier

Navigatorernas verksamhetsmiljö är unik och fokuserar på handledning av ungdomar. Därför var det viktigt att skapa ett passande bedömningsverktyg för att kunna utveckla och utvärdera Navigatorerna enligt deras behov. Utvecklingsarbetet började hösten 2020 då man samlade in information som underlagsmaterial. Kriterierna testades även i OSMO2-handledningarna och responsen som framkom användes i utvecklingen av likabehandlingskriterierna. Kriterierna blev färdiga våren 2021 och användes för att utveckla Navigatorernas praxis inom likabehandling. Att utveckla likabehandling, tillgänglighet och delaktighet är en gemensam satsning där hela Navigatorgemenskapen behövs.  Läs hela artikeln.

Bifogat är likabehandlingskriterierna som utvecklats av OSMO2-projektet. Kriterierna är tänkta som underlag i dialoger och diskussioner inom Navigatorgemenskapen.