5.3 Delaktighet

Delaktighet är ett komplex begrepp med ingen enhetlig definition. Delaktighet anses ofta innehålla följande faktorer:

  • känsla av samhörighet
  • medverkan
  • möjlighet att påverka

Först och främst innebär upplevelsen av delaktighet en subjektiv känsla av samhörighet till en viktig och relevant gemenskap. Det främjar också känslan av engagemang och möjligheten att påverka de egna eller gemensamma angelägenheter. På så sätt betraktas emotionell upplevelse, delaktighet och möjlighet att påverka som jämlika delfaktorer. Delaktighet kan inte upplevas ensam utan alltid i förhållande till andra.

Delaktighet kan beaktas från olika synvinklar: 

  • Social delaktighet innebär att ha en anknytning till samhället. Det är relaterat till statens skyldighet att möjliggöra och stöda medborgarnas aktiva deltagande i samhället. Social delaktighet förstås ofta som motsatsen till exkludering.
  • Kundens delaktighet är en del av social delaktighet. Kundens delaktighet är en princip som förverkligar, säkerställer och ökar kundorienteringen i olika tjänstesystem. Kunden deltar aktivt i planering, organisering, produktion, utveckling eller utvärdering av tjänster.
  • Med kunddelaktighet avses möjlighet att delta i planeringen av och påverka tjänster och service. Kunddelaktighet kan studeras utifrån åtminstone två olika nivåer: kunden deltar enbart i planeringen av egna tjänster eller i utvecklingen på allmän nivå (t.ex i kundråd).