5.2 Tillgänglighet i tjänster

Tillgänglighet är ett mångfacetterat begrepp som inte har någon enhetlig definition. I tjänster är tillgänglighet ofta förknippat med främjande av likabehandling och kundorientering. Tillgänglighet kan även ses från ett perspektiv som uppmärksammar olika användare, deras olika situationer, behov och potentiella begränsningar eller utmaningar. Tillgänglighet i tjänster ska tillämpas så bra som möjligt för att användas av så många som möjligt.

Ibland hänvisas samma fenomen till åtkomlighet som kan betyda tillämpning av fysisk, mental och social omgivning så att den passar för alla. Med åtkomlighet avses främst den fysiska omgivningen såsom byggnader, uteområden och kollektivtrafik medan tillgänglighet hänvisar mer till immateriella miljöer såsom kunskap, webtjänster, service och förhållningssätt. Åtkomlighet kräver en kontinuerlig bedömning och beredskap att göra nödvändiga förändringar av tjänsteleverantörerna.  

Olika typer av tillgänglighet

Social tillgänglighet:

 • Accepterande atmosfär
 • Uppmuntran att delta och vara aktiv enligt egen förmåga och färdighet
 • Jämlik kundservice och öppet förhållningssätt
 • Osakligt bemötande åtgärdas

Psykisk tillgänglighet:

 • Känna sig värderad och hörd
 • En möjlighet att använda sina förmågor, kunskap och färdigheter som behövs för att må bra
 • Förmågor, kunskap och färdigheter lämnas inte outnyttjade pga. psykiskt belastande eller störande orsaker

Fysisk tillgänglighet:

 • Åtkomliga utrymmen, rörelsefrihet, trygghet

Språklig tillgänglighet:

 • Tillgång till information
 • Tydliga handlednings- och digitala tjänster samt övrigt material
 • Att bli förstådd
 • Att förstå instruktioner
UndvikVälj
Fackterminologi
Envägskommunikation
Vårbegripliga ord och uttryck
Andledning i telefon
Gemensam språk
Olika kommunikationskanaler
Upprepningar
Fysiska samtal (ansikte mot ansikte)
Tabell. Hinder och förutsättningar att förstå och bli förstådd


Läs mer!

Digitala tjänster ska också vara lika tillgängliga för alla och för att kunna säkerställa detta behöver man i planeringsskedet av en digital tjänst beakta människors olika förutsättningar.

Läs mer om digital tillgänglighet på Regionalförvaltningens sidor: Digital delaktighet för alla (tillganglighetskrav.fi)