5.1 Likabehandling

Likabehandling är en grundrättighet som garanteras av lagen. Likabehandling enligt lag innebär att alla människor är likvärdiga oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, språk, religion, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuell läggning eller andra individuella skillnader. I ett rättvist samhälle får personliga faktorer, såsom ursprung eller hudfärg inte påverka individers tillgång till utbildning, arbete eller andra tjänster. Grundläggande rättigheter tillhör alla.

Principen om icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering strävar till att säkerställa lika och rättvis behandling. Europeiska medborgare kan ansöka om prövning när de direkt eller indirekt diskrimineras, särskilt när det gäller orättvis behandling eller besvär som inte kan motiveras av legitima och proportionerliga skäl.

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling innebär nödvändiga och positiva specialåtgärder för att förbättra förutsättningar för en specifik grupp. Sådan specialbehandling kan t.ex. vara en språkmedveten eller lättläst tjänst för en kund vars språkkunskaper annars inte skulle vara tillräckliga för att greppa viss service. Sysselsättningsstöd för ungdomar är också ett exempel på positiv särbehandling. Positiv särbehandling måste vara proportionerlig och planenlig.  

Hinder för likabehandling

  • Diskriminering kan vara direkt, omedelbar (förtal, hatspråk, att inte betjäna) eller strukturell. Strukturell diskriminering är t.ex. finskt språkkrav vid rekrytering, även om finskakunskaper inte är relevanta för utförandet av ifrågavarande tjänst. Det är också diskriminerande om arbetsgivaren inte tillhandahåller en tillgänglig arbetsmiljö trots att arbetstagaren t.ex. behöver anpassning pga. en skada eller ett handikapp.
  • Rasism övergeneraliserar en negativ prägel mot en viss grupp av människor.
  • Rasifiering innebär att människor klassificeras enligt vissa kännbara egenskaper som antas definiera dem. Dessa egenskaper kan vara biologiska, sociala eller etniska. Rasifierade människor tros bilda tydliga rasliknande klasser (trots att sådana inte existerar). De bemöts först och främst som människor hörande till dessa rasifierade grupper och inte som individer.
  • Andrafiering innebär en mekanism där andra utesluts pga. egen uppfattning om människonormer. På detta sätt bildas ”vi och de” -tänk som i sin tur föder andrafiering och olikhetens normer. Andrafiering baseras på fantasier och stereotypier.   

Tilläggsmaterial om likabehandling