5. Likabehandling i Navigatorn

Likabehandling enligt lag innebär att alla människor är likvärdiga oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, språk, religion, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuell läggning eller andra individuella skillnader.

I Navigatorns verksamhet sammanlänkas likabehandling, tillgänglighet och ungas delaktighet på så sätt, att alla under 30 år erbjuds en möjlighet att delta och använda Navigatorns tjänster. Delaktighet förverkligas då servicen är tillgänglig för alla och bemötandet är jämlikt. Då uppfylls även kriterierna i lagen för likabehandling. I Navigatorerna betonar man kunddelaktigheten: kundens deltagande i planering av tjänster, beslutsfattande om sig själv samt möjlighet att påverka den egna serviceprocessen.

Här hittar du information, goda praxis och idéer som hjälper Navigatorerna att förbättra sitt förhållningssätt om kundens likabehandling, delaktighet och tjänsternas tillgänglighet. Dessutom kan du bekanta dig med likabehandlingsplanering.

5.1 Likabehandling

5.2 Tillgänglighet

5.3 Delaktighet

5.4 Likabehandlingsplanering

5.5 Navigatorernas goda praxis


Tips! Vill du veta hurdana dina kunskaper är inom kulturkänslighet, likabehandling, tillgänglighet och deltaktighet? Länken till självutvärderingen hittar du här.