2.1 Tilläggsmaterial

Litteraturlista

Ellneby, Ylva. (2007). Pedagoger mitt i mångfalden

Författaren tar upp teman inom mångkultur kopplade till skolvärlden, till exempel problematik kring flerspråkighet, språkstörning och adoptivbarns specifika situation, och olika metoder att arbeta med barn från andra kulturer.

Hultinger, E-S. & Wallentin, C. (1996). Den mångkulturella skolan. 

Boken handlar om mångkulturalism ur ett skolperspektiv. Teman som tas upp är bland andra behovet av att bli sedd, språk och språkinlärning, berättelser från klassrummet och skolsituation för invandrarelever.

Hoikkala, T. & Sell, A. (2010). Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Nätpublikation.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/ungdomsarbete.pdf

Bokens tema är ungdomsarbete, och s. 45-63 handlar specifikt om mångkulturellt ungdomsarbete.

Kästen-Ebeling, Gilda & Tore Otterup (2014). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever.

Temat för boken är mottagande och introduktion av nyanlända elever. Hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att elever får en bra och gynnsam början på sin skoltid (i Sverige) är frågor som tas upp. Boken har ett helhetsperspektiv där språkliga, psykosociala, sociokulturella och hälsomässiga aspekter tas hänsyn till i mötet med eleverna

Lunneblad, Johannes. (2009). Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter.

Teman som behandlas i boken är bland annat vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt, interkulturell pedagogik, och etnicitet och identitet. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. Även lämplig som fördjupning och fortbildning för socionomer och andra yrkesgrupper vars arbete vänder sig till barn och ungdomar.

Launikari, M. & Puukari, S. (2005). Multicultural guidance and counselling. Theoretical Foundations and Best Practices in Europe. Elektronisk version finns på: https://www.slideshare.net/MikaLaunikariLION/multiculturalguidanceandcounselling Hämtat 31.07.2019

Bokens tema är mångkulturell handledning. Olika teman som presenteras i boken är bland annat ”best practices” av mångkulturell handledning i olika kontexter, och mångkulturella angreppssätt och metoder för handledning.

Länktips

Nedan finns länkar till projektet Stig in! Astu sisään!, som handlar om integration av flyktingar. Målet med Stig in! Astu sisään!-projektet är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal, inom både offentliga och privata sektorn, som arbetar med olika grupper av flyktingar. Projektets långsiktiga mål är att bidra till ökat psykiskt välmående bland flyktingar, och möjligheter för dem att bli mer delaktiga i samhället, i arbetslivet och i frivilligarbete. En stor del av materialet på Stig in!:s hemsida kan också användas av personer som arbetar med mångkulturell handledning. Längst ner på länklistan finns en länk till en handbok om mottagande av flyktingar. Handboken innehåller information om hur mottagande av flyktingar fungerar i Finland.

Projektet Stig in! Astu sisään!

https://stiginastusisaan.com/

Projektet Stig in! Astu sisään! -material

https://stiginastusisaan.com/material/

Stig in! Astu sisään! -projektets blogg

https://stiginastusisaan.com/

Handbok om mottagande av flyktingar

http://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-mottagande-av-flyktingar