1.2 Ord och uttryck

Asylsökande: Person som befinner sig i ett land och ansöker om skydd (asyl) men som ännu inte fått ansökan avgjord. Asylsökande ska personligen meddela till gränskontrollmyndigheten eller till polisen att hen vill söka asyl när hen kommer till Finland eller snarast möjligt efter detta. Asylsökandes flyktingstatus konstateras först då ansökan fått ett beslut, personen är alltså inte ”flykting” innan beslutet är fattat.

Etnicitet: Ordets ursprung finns i orden släkte, ras och folk. Etnicitet delas in i objektiv och subjektiv   etnicitet. Med objektiv etnicitet avses yttre drag som förenar en grupp, såsom hudfärg, språk, religion, gemensamma kulturella drag eller ett gemensamt ursprung. Subjektiv etnicitet är en individuell erfarenhet av vilken etnisk grupp eller grupper en person upplever sig höra och står på så sätt nära begreppet kulturell identitet.

Flykting: En flykting är en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort.

Integration: I den finländska lagen definierar man integration som ”invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds” (källa: Finlex). För närvarande är den officiella integrationsperioden tre år lång, men kan i särskilda fall förlängas.

Invandrare: Allmänbegrepp som används för att beskriva alla personer som av olika anledningar flyttat till ett land (som inte är deras hemland). Invandrare är personer som bosätter sig till exempel i Finland för ett år eller en längre tid. Invandrare är alltså alla inflyttare från utlandet, såväl flyktingar som EU-medborgare.

Kulturell indentitet: Innebär det kulturella jaget. Att identifiera de egna rötterna hjälper människan att acceptera även andra kulturer.

Kvotflykting: Person som FN:s flyktingkommissariat(UNCHR) anser vara flykting och som anländer till en nation inom flyktingkvoten. Finland beslutar riksdagen årligen i anslutning till godkännandet av statsbudgeten hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot.

Person med invandrarbakgrund: Beskriver alla personer som är födda utomlands eller som flyttat till landet, vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska. Personer med invandrarbakgrund är bl.a. flyktingar, immigranter, återflyttare och andra utlänningar samt asylsökande. Personer med invandrarbakgrund är även personer som är födda i Finland, men vars båda föräldrar är födda i ett annat land.

Återflyttare: Finländare som efter att en kortare eller längre tid utanför Finlands gränser flyttar tillbaka till Finland.