1. Språk- och kulturkunnande

I mångkulturell handledning är det viktigt att handledaren uppmärksammar den egna kulturella bakgrundens betydelse i kommunikations- och handledningstillfällena. Handledaren behöver också förstå den handleddas kulturella bakgrund och dess betydelse i handledningen.

Denna sektion innehåller material som kopplas till språk- och kulturkunnande. Du hittar bland annat en litteraturlista med svensk-och engelskspråkiga böcker, innehållande teman som breddar ditt språk- och kulturkunnande. Du hittar också länkar till hemsidor som ger praktisk information om hur man som invandrare går tillväga i olika situationer man kan ställas inför när man kommer till Finland. Materialet hittar du via underrubriken 1.1 Tilläggsmaterial. En ordlista där vanliga begrepp kopplade till mångkulturalism förklaras hittar du via underrubriken 1.2 Ord och uttryck.


Värt att tänka på!

Välj en (1) av följande uppgifter:
a) Läs boken Kulturmöten av Stier (2009), och bekanta dig speciellt med kapitlen 4,5 och 6. Fundera över och svara på följande frågor:
  •  Varför uppstår vi-och-de-grupper? Hur kan man som handledare uppmuntra ett vi-tänk istället för vi-och-de-tänk?
  • Vad innebär begreppen stereotyper och fördomar? Vilka stereotyper och fördomar har du? Varför tror du att det är så? Hur tror du att detta påverkar dig i ditt arbete som handledare?
  • Vad innebär socialisation och socialiseringsprocess? Hur kan du som handledare hjälpa ungdomar med invandrarbakgrund att socialiseras in i det finländska samhället?
ELLER
b) Bekanta dig med någon av länkarna ”Som invandrare i Finland” eller ”Grundläggande information om Finland. Tänk dig att du är en flykting i Finland och bekantar dig med landet genom den information som finns på sidan.
  •  Finner du att informationen är väsentlig och informativ? 
  • Är det någonting du saknar bland informationen?
  • Övriga åsikter/insikter?