5.2 Saavutettavuus

Saavutettavuus palveluissa

Saavutettavuus  on moniulotteinen käsite, jolla ei ole yhtä selvää määritelmää. Palveluissa saavutettavuus liitetään usein yhdenvertaisuuden edistämiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Saavutettavuutta voikin ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion erilaisiin käyttäjiin, heidän erilaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Saavutettavuus on palveluiden ja niiden ympäristön soveltumista mahdollisimman hyvin erilaisten ihmisten käyttöön.

Toisinaan samaan ilmiöön viitataan esteettömyydellä, jolla voidaan tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön soveltumista yhtäläisesti kaikille. Esteettömyydestä puhutaan erityisesti fyysisen  ympäristön, kuten rakennusten, ulkoalueiden ja julkisten liikennevälineiden yhteydessä, kun taas saavutettavuudella viitataan ”aineettomaan” ympäristöön eli tietoon, verkkosivuihin, palveluihin ja asenteisiin. Palveluiden tarjoajilta esteettömyys edellyttää joka tapauksessa palveluiden saavutettavuuden jatkuvaa arviointia ja valmiutta muutosten tekemiseen.

Saavutettavuuden lajit

Sosiaalinen saavutettavuus:

 • Hyväksyvä ilmapiiri
 • Kannustetaan osallistumaan ja olemaan aktiivinen omien kykyjensä ja taitojensa mukaan
 • Yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne
 • Epäasialliseen kohteluun puututaan

Psyykkinen saavutettavuus:

 • Arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen
 • Mahdollisuus käyttää kykyjään, tietojaan ja taitojaan, joita tarvitsee voidakseen hyvin
 • Kyvyt, tiedot ja taidot eivät jää käyttämättä psyykkisesti kuormittavien tai häiritsevien asioiden takia

Fyysinen saavutettavuus:

 • Esteettömät tilat
 • liikkuminen, turvallisuus

Kielellinen saavutettavuus:

 • Tiedonsaanti
 • Ohjauksen, materiaalien ja sähköisten palvelujen selkokielisyys
 • Ymmärretyksi tuleminen
 • Ohjeiden ymmärtäminen

Mietittäväksi!

Vältä näitä:

 • ammattisanasto
 • yksikanavainen viestintä
 • vaikeat sanat ja käsitteet
 • keskustelu puhelimitse

Suosi näitä:

 • yhteinen kieli
 • monikanavaisuus
 • asioiden toisto ja kertaus
 • keskustelu kasvokkain

Lue lisää!