4.1 Itsetuntemus

Itsetuntemus on oman itsensä ja omien toimintatapojensa tuntemista. Jokaisella ihmisellä on käsitys itsestään, jonka perusteella hän toimii ja tekee valintoja. Tämä minäkäsitys koostuu useasta ulottuvuudesta, joita ovat esimerkiksi käsitys omasta kehosta, käsitys itsestä sosiaalisena ja eettisenä toimijana sekä käsitys omista persoonallisista ominaisuuksista.

Oman itsen tunteminen auttaa jäsentämään ja ohjaamaan toimintaan ja erilaisia vuorovaikutussuhteita. Sen avulla on myös mahdollista kontrolloida tunteita, käsitellä omia arvoja ja kehittää itseä. Oman itsen tuntemisella on suuri merkitys jaksamiselle: tuntemalla yhä paremmin omat ajatus- ja toimintatavat, vahvuudet ja heikkoudet parannamme omaa hyvinvointiamme ja meidän on helpompi toimia yhdessä muiden kanssa. Itsetuntemustaidot kehittyvät elämänkokemuksen karttuessa ja niitä voi myös harjoitella tietoisesti. (Toivakka & Maasola, 2012.)

Ohjaajan itsetuntemustaidot kannustavat tunnistamaan vuorovaikutuksessa myös sitä, mikä on yhteistä ja jaettua. Oman ajattelun tunnistaminen luo tilaa toiseen ihmiseen ja hänen ajatteluunsa tutustumiselle. Samalla se antaa välineitä omien tunteiden ja tavoitteiden tunnistamiseen. Mitkä tekijät tuovat ohjaustyöhön iloa, mitkä puolestaan tuntuvat vaikeilta – ja miksi?


Lukuvinkki!

Toivakka, Sari & Maasola, Miina. 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. PS-Kustannus, Juva.