4.3 Ohjaajan hyvinvoinnin tukeminen

Oman ajattelun sekä tunteiden ja toiminnan tunteminen lisää ohjaajan hyvinvointia. Itsetuntemustaan voi lisätä kirjallisuuden tai vaikkapa kulttuurisen ilmaisun avulla tai keskustelemalla muiden kanssa. Hyviä keinoja kehittää itsetuntemustaan ovat läsnäolotaitojen ja itsereflektiotaitojen kehittäminen. Ne tukevat sekä ohjausvuorovaikutusta että ohjaajan hyvinvointia.

Läsnäolotaidot

Rauhallinen läsnäolo auttaa keskittymään ohjaustilanteeseen. Se mahdollistaa vastavuoroisen vuorovaikutuksen synnyn ja jokaisen kuulluksi tulemisen ohjaustilanteessa. Läsnäolotaitoja kehittämällä on mahdollista luoda arvostavaa vuorovaikutusta (katso 2.1 Ohjaustaidot ja dialogiosaaminen).

Hyväksyvästä läsnäolosta puhutaan, kun halutaan korostaa ohjaustilanteeseen sisältyvän myötätunnon monikerroksellisuutta.

 1. Ohjaaja pysähtyy oman itsensä äärelle ja tarkastelee vointiaan. Oman epätäydellisyyden ja tietämättömyyden tunnistaminen on tärkeää voimavarojen tunnistamisen rinnalla.
 2. Ohjaaja hyväksyy keskustelukumppanin taustan ja ajattelutavat, vaikka ne poikkeaisivat hänen omistaan. Hyväksyminen edellyttää kiinnostusta toista kohtaan, ei samaa mieltä olemista.
 3. Ohjaaja kutsuu vuorovaikutustavallaan osallistujat osaksi ryhmää.

Hyväksyvä läsnäolo on arvon antamista itselle ja toiselle. Hyväksyvään katseeseen tarvitaan aina toinen ihminen! (Vehviläinen 2014.)

Itsereflektiotaidot

Itsereflektiotaidoilla tarkoitetaan kykyä tarkastella omaa ajatteluaan ja toimintaansa, ”itsensä kuuntelemista”. Itsereflektiotaidot ovat tietoista toimintaa, jossa voi kehittää itseään. Niiden avulla on mahdollista tarkastella omia arvojaan ja asenteitaan. Itsereflektiotaidot vahvistavat kykyä kohdata erilaisuutta kokematta itseään uhatuksia. Ne auttavat myös sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin mielekkäällä tavalla.

Itsereflektiotaitojen kehittäminen antaa hyvän pohjan monikulttuuriseen työhön. Vuorovaikutustilanteissa tarkastelemme toista aina itsestämme käsin. Omien ajattelu- ja toimintatapojen tarkastelun edellyttää tietoista pysähtymistä itsensä äärelle. Ripaus rohkeutta auttaa löytämään itsestä yllättäviäkin vahvuuksia ja kohtaamaan omiin ajattelumalleihin kätkeytyneitä haasteita.

Pohdittavaksi
 • Miten suhtaudun erilaisuuteen tai minkä koen itselleni ”liian vieraaksi”?
 • Millaisia rajoja työskentelyssäni on ja mistä ne juontavat juurensa?
 • Millaisia tavoitteita minulla on työni suhteen ja miten olen tavoitteeni rakentanut?
 • Miten reagoin eri tilanteissa? Mistä stressaannun?
 • Millaisia voimavaroja minulla on käytettävissäni? Missä olen hyvä? Millä tavoin haluan kehittää itseäni?

 

 


Lue lisää!

 • Takanen, K. 2018 Päästä irti. Vapaudu tunnelukoista. Helsinki: Kirjapaja.
 • Tiuraniemi, http://tiuraniemi.fi/Ammaref.pdf
 • Vehviläinen, S. 2014 Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.